<= Index    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18    Obsah 


PRIMÁRNÍ DIREKCE A REKTIFIKACE HOROSKOPU S POMOCÍ UDÁLOSTÍ

Primárních direkcí lze užít dvojím způsobem:

a ) na korekci ( rektifikaci ) horoskopu - zde je nutno znát alespoň přibližnou dobu zrození s přesností 1 / 2 až 1 hodinu

b ) jako poměrně přesnou prognostickou metodu.

Primární direkce jsou jedním z mohutných nástrojů astrologie. Dříve byly nedostupné všem astrologům, kteří se obávali úmorných trigonometrických výpočtů. S pomocí astrologického programu Johannes může primární direkce dnes používat prakticky každý. Zatím se na našem trhu nevyskytuje jiný program, který by tuto techniku měl v sobě zabudovanou.

Astrologové považují primární direkce za poměrně přesnou a spolehlivou prognostickou metodu.

1. Vysvětlení metody

Primární direkce vyplývají z otáčení Země kolem své osy. Díky tomuto otáčení můžeme určit ascendent - ASC a střed nebe - MC a stejně tak i vrcholy domů. Tyto body nám individualizují horoskop a promítají nám jej do našeho pozemského života. Primární direkce vypovídají zvláště pak o tom, jak se tato realita promítá do jednotlivých životních událostí, které nás potkávají.

Metoda primárních direkcí spočívá na zásadě, že osudově důležitá událost v životě bývá definovánasignifikátorem (MC, ASC, případně i jiné prvky) a promisorem (planeta, případně její aspekt), vzdálenost těchto dvou prvků - direkční oblouk - pak definuje časový interval od data horoskopu do vzniku události. Převod délky oblouku na časový údaj se provádí pomocí různých klíčů.

Pro lepší pochopení principu primárních direkcí předpokládejme, že promisor má stejnou deklinaci jako signifikátor, to znamená že se pohybuje přímo k signifikátoru po své deklinační kružnici -direkční oblouk bude tedy dán rozdílem rektascencí obou prvků.
(Denní pohyb těles po obloze se vždy uskutečňuje po jejich deklinačních kružnicích.)
Poněkud složitější situace nastává, mají-li oba prvky různou deklinaci, pak je nezbytné promítnout polohu signifikátoru na deklinační kružnici promisoru - popis algoritmu překračuje rozsah tohoto materiálu ( viz Kloeckler: Kursus…).

V době, kdy se direkce realizují v životních událostech, nelze již mluvit o jejich pohybu na obloze. Přesto zde působí základní esoterickýZákon analogie. Bezprostřední minuty a hodiny po narození i před narozením se vztahují na celkový osud člověka, ať se tomu člověk diví nebo ne.

Ve skutečnosti vůbec nezáleží na tom, zda se pohybuje signifikátor nebo promisor. Podstatné je, aby se signifikátor dostal do aspektu s promisorem. V momentě, kdy aspekt nastane, zjistíme vzdálenost obou prvků mezi sebou. Většinou se měří primární direkce v rektascenzích na rovníku. Tato vzdálenost ( direkční oblouk ) pak odpovídá času, kdy událost nastane. Nejjednodušším klíčem k přepočtu direkčního oblouku na čas je klíč Ptolemaiův. Pohyb prvku o 1 stupeň v rektascenzi na rovníku odpovídá časové délce jednoho roku

( 1 st. = 1 rok ).

S pomocí programu Johannes zjistíme všechny primární direkce, které v těchto dvou časových rozmezích nastanou. Ve výstupní tabulce je pak máme umístěny chronologicky za sebou. Konverzní, neboli nepřímé primární direkce jsou ve výstupní tabulce odlišeny písmenem - c - , které je umístěno za datem direkce.

Jednotlivé primární direkce by pak měly odpovídat různým významným událostem v životě člověka.

Pro primární direkce je velmi důležité znát přesný čas narození. Odchylka 4 minut znamená již v prognóze posun o 1 rok. Máme-li přesný čas zrození, můžeme použít primární direkce k prognózám do budoucna.

Nemáme-li ovšem přesný čas zrození, můžeme naopak zpětně na základě realizovaných životních událostí se pokusit tento čas odvodit, neboli rektifikovat.

Předpokládáme, že většina časů udávaných lékaři v porodnicích vykazuje určitou nepřesnost. Nehledě k tomu, že často lidé udávají pouze přibližnou hodinu zrození. Z tohoto důvodu by se měl rektifikovat každý horoskop.

2. Rektifikace s pomocí primárních direkcí.

Známe-li přibližnou hodinu narození v časovém rozmezí např. ( + - 30 min. ), můžeme pak s pomocírektifikace se pokusit určit přesný čas narození.

Existuje několik způsobů rektifikace. Rektifikace na základě primárních direkcí, s pomocí životních událostí je poměrně přesná a spolehlivá metoda. Budeme tedy podle ní Werichův horoskop rektifikovat.

Na obrazovku umístíme Werichův radix, který chceme rektifikovat.

Z osobních a rodinných údajů, týkajících se Jana Wericha, vybereme osm událostí, u kterých předpokládáme, že by mohly mít výrazný vliv na jeho život. Předpokládáme, že by se tyto události měly odrazit v primárních direkcích.

Je vhodné, když máme při výpočtech rektifikace po ruce vypsaná data událostí, podle kterých chceme rektifikovat horoskop, protože ve výsledné tabulce se nám totiž objeví pouze data událostí, která jsme zadali a vedle nich zleva sloupec, který obsahuje zase jenom data, která Johannes spočítal a přiřadil jim určité primární direkce. Bez tohoto seznamu bychom nevěděli, o kterou událost se jedná.

2. 1. Praktická rektifikace s pomocí programu Johannes

Do Rektifikace se dostaneme buď přes Menu: 1) Výpočty .... ALT (V) .... 2) Rektifikace nebo přímo 1).... Shift (U)

Objeví se nabídka, kde zaškrtneme první možnost:

(x) Události pomocí primárních direkcí
( ) Graf událostí
( ) Trutina Hermetis

1. KONFIGURACE PRIMÁR. DIREKCÍ PRO UDÁLOSTI

V tomto dialogovém oknu nastavíme hodnoty pro odpovídající způsob rektifikace, který požadujeme od programu Johannes.

Přepočet podle klíče:

Zde musíme zvolit odpovídající klíč. Pro výpočet doporučujeme Sluneční klíč equatoriální. Vyzkoušejte si ovšem postupně různé klíče a sledujte změny, které pak nastanou ve výsledné tabulce, a hlavně to, jak se vám posunou data jednotlivých událostí.

Různé druhy klíčů k převodu direkčního oblouku na čas:

Direkční oblouk lze tedy převést na konkrétní čas a s pomocí zvoleného klíče tedy i na datum, kdy k události má dojít.

a) Ptolemaiův klíč

Je původní klíč, který je odvozen z denního pohybu Slunce, které se posune za jeden den o jeden stupeň ( 1 stupeň = 1 rok života ). Tento pohyb uvažujeme v rektascenzi na rovníku, nikoliv na ekliptice.

b) Naibodův klíč

0 st. 59 min. 8.33 vt. délky RAMC = 1 rok

Používal je Valentin Naibod ( italský astrolog a matematik, který žil v Padově a v Kolíně nad Rýnem v létech 1510 až 1593 ).

Pro Johannes jej nemusíme přepočítávat kalkulačkou na desetinnou formu, protože je implicitně v programu.

Valentin Naibod přišel na svůj klíč zcela jednoduchým způsobem: počet stupňů zvěrokruhu 360 vydělil 365,24 dne. Zkusíte-li si to na kalkulačce s pomocí převodu "dms", vyjde vám 0,59083517687, tedy 0 st. 59 min. 8.35 vt. Při přesnosti počtu dnů v roce na dvě desetinná místa ( 0,24 dne ) tak získal Naibod jakýsi střední denní pohyb Slunce. Pozn. 1)

c) Sluneční klíč ekliptikální

Je používaný německým astrologem Ebertinem a dobře popsaný v dostupné literatuře Mertzem( "Základy astrologie" ). U tohoto klíče se však jedná o pouhý posun Slunečního oblouku po ekliptice podle klíče ( 1 stupeň = 1 rok života ) bez použití trigonometrických metod. Jako jediný z uvedených klíčů se neměří v rektascenzi na rovníku, ale na ekliptice. Klíč je odvozen ze sekundárních direkcí ( viz. kap. sekundární direkce ), používá se u primárních direkcí i pro jiné prvky než jenom pro Slunce. Jedná se o délku denního běhu progresivního Slunce po ekliptice. U Slunce pak máme primární direkce při použití Slunečního klíče ekliptikálního zcela totožné se sekundárními direkcemi Slunce.

d) Slunečníklíč ekvatoriální

Je to přírůstek rektascenze na rovníku během dne narození. Má své logické opodstatnění, protože je zřetelně individuální vzhledem k horoskopu, pro který se primární direkce počítají, a k jeho výpočtu je použito trigonometrických metod, což v našem astrologickém softwaru není problém.

Pro ukázkovou rektifikaci horoskopu Jana Wericha jsme použili právě tohoto klíče.

e) Zadání libovolného klíče

V místě určeném pro "Volitelný klíč" si můžeme zadat některý z používaných klíčů sami.

Například můžeme použít klíč, který používal Gerolamo Cardanus (1501-1576) a vyzkoušet si jej.

Cardanův klíč = 0 st 59 min. 12 sec.

Převod Cardanova klíče na kalkulačce

Do programu Johannes jej musíte zadat pouze v desetinném vyjádření. Proto je nutno použít kalkulačku a udělat přepočet stupňů, minut a sekund na desetiny stupně.

Kalkulačka je taky součástí "Příslušenství" ve WIN- 95. Pokud ji nemáme přepnutou, tak ji přepneme ze "standardní" formy zobrazení do "vědecké". S pomocí klávesy "dms" převádíme z desetinného vyjádření na "stupně, minuty, sekundy" a s pomocí "dms" + INV provádíme převody čísel z desetinné oblasti do oblasti stupňů, minut a sekund a naopak.

Do kalkulačky zadáme Cardanův klíč tak, jak je napsán 0.5912 a při zaškrtnutém "INV" zmáčkneme tlačítko "dms". Zobrazí se nám číslo 0,9888888888889 , což je vyjádření tohoto klíče v desetinné podobě, a to je číslo, které již můžeme zadat do programu v místě "Vol. klíč st / rok". Do této kolonky můžete zadat skutečně celé toto dvanáctimístné číslo.

V literatuře jsou uváděny různé další klíče, u nichž autoři uvádějí jejich opodstatnění.

Použijete-li ovšem jeden klíč na rektifikaci horoskopu, je nutno téhož klíče použít pro výpočet primárních direkcí.

Milan Špůrek v "Encyklopedii astrologie" na str. 71 uvádí celou řadu symbolických klíčů. Nejlépe uděláte, když si je vyzkoušíte a ověříte s pomocí Johannese sami.

Rozsah času nárůst v [s] :

Je to časové rozmezí, ve kterém se bude Johannes pohybovat a hledat odpovídající nové časy pro rektifikovaný ASC. Rozsah času se měří od původního zadaného ASC na obě strany polovinou celkového rozsahu.

Pro usnadnění výpočtů udáváme různé možné rozsahy časů vyjádřené v hodinách:

Rozsah času: 3.600 [s] = 1 hodina tj. (+ -) 1/2 hodiny,

1.800 [s] = 1/2 hodiny tj. (+ -) 1/4 hodiny,

2.400 [s] = 40 minut tj. (+ -) 20 minut,

1.200 [s] = 20 minut tj. (+ -) 10 minut.

Inkrement času v [s]

O tento časový interval se program posunuje v zadaném časovém rozsahu a přepočítává všechny zadané události na nový ASC. Čím menší interval, tím větší přesnost. Děláme-li pouze orientační výpočet, tedy zatím ještě nikoliv konečnou rektifikaci, pak nám stačí časový inkrement větší např. 10 [s], 6 [s], nebo 3[s] a výpočet nám nebude tak dlouho trvat.

Zadáme-li časový rozsah 3.600 [s] a časový inkrement, kterým se budou přepočítávat všechny události 0,1 [s], pak můžete čekat i půl hodiny nebo i déle, než vám počítač spočte výslednou tabulku. Pak ovšem bude výsledek přesný na desetinu vteřiny.

Počet událostí:

Zde předvolíme počet řádek v tabulce, kam budeme později zadávat jednotlivé události a která se nám ukáže až později. Když do ní budeme události zadávat, nelze již zvýšit ani snížit jejich počet, než je předvolený počet řádek.

Výběr signifikátoru:

Rozhodně je vhodné zadat MC a ASC. Ty se používají nejčastěji. Kromě toho můžeme zadat i Slunce, Lunu, případně i některou planetu, kterou považujeme za vládce ASC.

Ve druhém dialogovém oknu:

2. KONFIGURACEPRIMÁR. DIREKCÍPRO UDÁLOSTI

následuje:

Výběr promisoru:

Vesměs všechny planety. Citlivé body nebo vrcholy domů nevrhají direkce. Jsou zde uvedeny pouze pro úplnost.

Výběr aspektárních úhlů:

V tomto případě sledujeme všechny aspekty. Paralelu přitom chápeme jako konjunkci a kontraparalelu jako opozici. Někdy je vhodné zadat pouze sledování konjunkcí, kvadrátů a opozic.

Jestliže jsme vyplnili toto dialogové okno, objeví se nám tabulka, která nese název:

2. 2. Data událostí a popisy

Zde zadáme data událostí a zároveň si je poznamenáme někam na papír, který budeme potřebovat, až budeme jednotlivé události porovnávat, zda nám direkce pro ni sedí nebo ne.

Výběr událostí pro rektifikaci: Pozn. 2)

1) Premiéra první divadelní hry Vest Pocket Revue 19. 4. 1927
2) Návrat z natáčení prvního filmu Tři strážníci 14. 8. 1930
3) Narození dcery 18.10. 1935
4) Emigrace do USA 9. 1. 1939
5) Zemřel J. Ježek 1. 1. 1942
6) Setkání s J. Voskovcem po válce v Praze 1. 9. 1946
7) Definitivní rozchod s Voskovcem 1. 3. 1948
8) První rozhlas pořad - rozhovor s Voskovcem z USA 15.11.1963
( po 15 leté odmlce )
9) Úmrtí manželky J. Wericha 14. 4. 1980

Nyní stačí program spustit. Začneme-li s rozsahem času 2.400 [s] tj. s udanou přesností času narození ( + - 20 minut ) a inkrementem času [0.1 s], pak u doby výpočtu záleží na tom, jak máme rychlý počítač. Při tomto velmi nízkém časovém inkrementu můžeme čekat i půl až tři čtvrtě hodiny na výsledek. Pro rychlou orientaci stačí, když pracujeme ze začátku s časovým inkrementem [3 s].

Vyplněním této poslední tabulky jsme dokončili zadání pro Rektifikaci a můžeme spustit samotný výpočet.

Výsledky můžeme vytisknout okamžitě, nebo uložit do celkového souboru.

2. 3. Rozbor výsledkůrektifikace

Johannes nám spočetl a na obrazovku umístil výslednou tabulku. Primární direkce jsou zde seřazeny do skupin podle velikosti celkového součtu - sumy kvadratických odchylek, od nejmenší po největší. Suma kvadrátu se nachází úplně vpravo.

Každé skupině odpovídá určitý nový rektifikovaný čas narození.

Pro události v prvé skupině to znamená, že se nejvíce přibližují vybraným direkcím, ale pouze z časového hlediska. Zda vybraná direkce odpovídá události, či ne, již program nerozliší.

Protože v první skupině primárních direkcí s nejmenší kvadratickou odchylkou, pro rektifikovaný čas 23 hod. 0 min. 18 sec. neodpovídají zřetelně některé primární direkce charakteru událostí: Pro narození dcery - 18. 10. 1935 vybral Johannes direkce Luny na
MC - 180 st., tj. opozici - což je negativní aspekt, dále pak pro úmrtí spolupracovníka Jaroslava Ježka - 1. 1. 1942 - Johannes vybral direkci Pluta na Lunu - 60 st., tj. sextil, což je zase pozitivní aspekt, zvolili jsme tedy - až druhou skupinu s rektifikovaným časem
22 hod. 27 min. 40 sec. Zde charakter aspektů odpovídá mnohem více zadaným událostem.

Tento nový rektifikovaný čas zadáme do Johannese a přepočteme na něj Werichův Radix. Získáme tak nový ASC a tomu odpovídající vrcholy domů. Tento nový ASC se pokusíme dále ověřovat s pomocí tranzitů, sekundárních direkcí ap.

Posouzení charakteru primárních direkcí a charakteru jejich aspektů, zda odpovídají dané události nebo ne, musí vykonat astrolog sám. To program Johannes nedokáže.

Johannes dokáže pouze vybrat tu direkci, která je pro zadané datum události nejblíže, buď před zadaným datem události nebo po něm, někdy se dokonce datum direkce i shoduje s datem události. Nedokáže však rozlišit, zda tato vybraná direkce odpovídá charakteru události nebo ne. Nejste-li si úplně jisti, zda direkce skutečně na událost sedí, je lepší tuto událost nahradit a vybrat z dalších možných událostí do seznamu jinou a výpočet znovu spustit.

Ve výsledné tabulce, ve sloupci "direkce" máme přesné datum, kdy direkce nastala, a ve sloupci "odchylka" pak zjistíme, nakolik z časového hlediska tato direkce sedí nebo ne. Čím menší "odchylka", tím lépe pro daný čas direkce sedí.Můžeme si to zběžně porovnat taky sami - srovnáním data události s datem direkce.

Nový rektifikovaný čas je 22 hod. 27 min. 40 sec.

Tomu odpovídá ASC na 26 st. 59 min. Vah.

Výsledky rektifikace ovlivňuje hned několik proměnných najednou. Je to počet zadaných promisorů a signifikátorů, výběr použitých aspektů, a taky zda zadáme všechny aspekty včetně paralel nebo pouze některé aspekty. Tím se ovlivní výběr direkcí a program pak do výsledné tabulky určité direkce nebude zařazovat a zařadí na jejich místo jiné, které třeba již události neodpovídají, a takto špatně přiřazená direkce pozmění rektifikovaný čas.

Na astrologovi tedy je konečné posouzení toho, zda direkce odpovídá události, či ne. Toto je zásadní kritérium.

Další proměnnou je zvolený klíč. Neodpovídají-li direkce z hlediska časové posloupnosti, můžete zkusit jiný klíč a začít porovnávat znovu.

2. 4. Charakter jednotlivých primárních direkcí vybrané skupiny:

1) První divadelní hra Vest Pocket Revue.

Signifikátor Promisor Odchylka Direkce Událost Odchylka
HE ME 0 21. 2. 1927 19. 4.1927 0.153882

Tato direkce nám nesedí moc přesně z časového hlediska. Její realizace nastala totiž již dva měsíce před událostí - premiérou první divadelní hry V+W. Její kvadratická odchylka je taky druhá největší v celé skupině. Charakter události by však mohl odpovídat. Tuto direkci můžeme vnímat jako proslavení se ( Slunce ) skrze intelekt, vtip, schopnost komunikace s veřejností ( Merkur ). Divadelní hra Vest Pocket Revue skutečně přinesla oběma umělcům V+W proslulost.

2) Návrat z natáčení prvního filmu Tři strážníci.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
MC MA -120 19. 7. 1930 14. 8. 1930 0.070872

M.C. jako výraz uplatnění se ve společnosti je aspektován trigonem od Marse, který značí aktivitu, činorodost, sebevědomí a taky v tomto případě Martický průlom v oblasti filmové tvorby.

3) Narození dcery.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
LU HE 0 11. 2. 1936 18. 10. 1935 0.319251

Charakter událostí - spojení Luny se Sluncem by mohlo odpovídat narození dcery. Luna v tomto případě představuje ženský prvek, ale taky rodinu.

Z hlediska data, kdy k direkci dojde, a velikosti kvadratické odchylky, je však tato direkce z časového hlediska vzdálena až čtyři měsíce od události, kterou má reprezentovat. Tedy z celého souboru událostí sedí nejméně. Narození dítěte přitom nemusí pro otce znamenat událost natolik významnou jako pro matku.

4) Emigrace do USA.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
ASC UR -90 7. 1. 1939 9. 1. 1939 0.004913

Z časového hlediska velmi přesná událost. Zároveň je to i událost odpovídající
charakteru promisora, kterým je Uran - náhlá změna, útěk ke svobodě. Jedná-li se o kvadrát na ASC, pak je zřejmé, že tento kvadrát přichází ze 4. domu.

5) Zemřel Jaroslav Ježek.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
HE VE kpr2 15. 12. 1941 1. 1. 1942 0.045437

Bereme-li kontraparalelu jako opozici, pak opozice často představuje ztrátu.
Jaroslav Ježek jako hudebník mohl v horoskopu J. Wericha být representován Venuší. Ježek byl zároveň narozen ve znamení Vah, které jsou pod vlivem Venuše. Kontraparalela v primárních direkcích mohla souviset s úmrtím Jaroslava Ježka.

6) Setkání s Jiřím Voskovcem po válce v Praze.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
ASC ME -60 15. 9. 1946 1. 9. 1946 0.040496

Voskovec, původně básník, byl narozen ve znamení Blíženců a toto znamení je pod vládou Merkura. Pak sextil Merkura na ASC - příznivý aspekt, by mohl představovat setkání obou umělců po válce v Praze. Sextil jako aspekt představuje spolupráci.

7) Definitivní rozchod s Voskovcem.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
MC PL 90 15. 1. 1948 1. 2. 1948 0.125881

MC v kvadrátu na Pluta. MC v horoskopu představuje uplatnění, realizaci ve společnosti. Spolupráce s Voskovcem byla pro Wericha primární součástí této realizace.
Místo po Voskovcovi zůstalo dlouhou dobu prázdné, než je zaplnil v roce Miloslav Horníček narozený ve znamení Štíra.

8) První rozhlasový pořad - rozhovor s Voskovcem z USA - po 15 leté odmlce.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
ASC LU 180 9. 11. 1963 15. 11. 1963 0.015602

Luna se objevila na Descendentu a dělá opozici na ASC. Luna představuje popularitu a 7. dům pak veřejnost. Znovuobjevení se dvojice V + W na veřejnosti prostřednictvím rozhlasového pořadu však odeznělo a to bylo vše, dále se již spolupráce nerozvíjela.

9) Úmrtí manželky J. Wericha.

Signifikátor Promisor Úhel Direkce Událost Odchylka
MC JU 180 17. 4. 1980 14. 4. 1980 0.010857

Je zde opozice od MC, která se nachází ve znamení Vah na Jupitera do znamení Berana. Opozice zde může představovat ztrátu. Již v rektifikovaném horoskopu se Jupiter přesouvá k vrcholu 7. domu a může představovat manželku. Opozice MC na Jupitera je však i zároveň opozicí na 7. dům, který představuje manželství.

2. 5. Co nasvědčuje tomu, že jsme správně rektifikovali ASC ?

V astrologii musíme hledat potvrzení našich výsledků vždy ještě pomocí jiných metod např. tranzitů, srovnáním dvou horoskopů osob, horoskopu událostí, solárních horoskopů ap.

a ) Původní ASC byl ve znamení Štíra a jeho vladařem byl Mars a Pluto. To nám moc nesedí. Nový ASC se nachází na 26 st. 59 m. Vah. Jeho vladařem je Venuše, která je pro umělce prvořadou planetou. Venuše, která je tím pádem vládcem ASC, se nachází na konci 5. domu ( tvůrčí činnost, divadlo ) v Beranu.

Pro lidi s ASC ve Vahách je nesmírně důležitý partner a společník, což potvrzuje životní spolupráce s J. Voskovcem.

b ) V radixu se Jupiter v Beranu dostává do blízko hrotu DESC. Tento aspekt v radixu dává popularitu a známost na veřejnosti. Planety na hrotech rohových domů ovlivňují výrazně charakter. Werich byl skutečně člověkem Jupiterovského ražení. Uměl užívat života a ve své tvorbě měl pozoruhodný filosofující přístup. Jako herec dobře zahrál jiné Jupiterovské typy jako např. Císaře Rudolfa II. ( Slunce konjunkce Jupiter ), Göring ( Jupiter v Beranu ) ap.

c ) Životně důležitým společníkem pro Wericha byl Voskovec. Oba spojoval především vzdušný trigon obou znamení Vodnáře a Blíženců, konjunkce jejich Marsů ve Štíru podporovala společnou činnost. Dalším harmonickým činitelem je trigon rektifik. ASC Váhy Wericha na Slunce v konjunkci s Plutemv Blížencích u Voskovce. O spolupráci a porozumění vypovídá i Voskovcův ASC v Blížencích, který není přímo v trigonu na Werichův rektifikovaný ASC, ale odpovídá mu živlově.

d ) V horoskopu úmrtí došlo ke konjunkci Pluta a Černé Luny poblíž nového ASC ve Váhách. V původním ASC k tomu nedošlo. Pluto ve Werichově horoskopu má vztah ke smrti, protože se nachází v radixu v 8. domě.

e ) V horoskopu Werichovy dcery. Hledáme-li spojitosti mezi oběma horoskopy, pak Slunce dcery Jana Wericha narozené ve Vahách, stálo v radixu poblíž nového ASC ve Vahách.

Chceme-li dělat kvalitní prognózy do budoucna, potřebujeme k tomu nezbytně rektifikovaný horoskop a ten jinak nezískáme než s pomocí znalosti odpovídajících technik rektifikace a kvalitního astrologického softwaru.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozn. 1)

Olomoucký astrolog pan Josef Ander používá do 30 let věku jedince klíč Ptolemaiův a od 30 let klíč Naibodův. Vychází tak ze svých celoživotních zkušeností. Technikami rektifikace se zabývá již řadu let a některé z jeho myšlenky jsem použil i v této kapitole.

Pozn. 2)

Neznamená to, že čím máme více událostí, tím bude větší přesnost rektifikace. Dá se udělat rektifikace i podle např. dvou negativních událostí. Primární direkce pak odpovídají např. kvadratuře, či opozici od nějaké neblahé planety.

Literatura:
Klöckler H.: Kursus der Astrologie. H. Bauer. Freiburg. 4. Auflage. 1956.
Kuehr K.F. : Berechnung der Erzeigniszeiten
Mertz B.: Základy astrologie. str. 214 - 231
Šob J.: Příručka nativní astrologie ( kap. 3 )
Špůrek M.: Encyklopedie západní astrologie. str. 65, 68, 70, 368


Zpět na začátek stránky | Pokračovat