Pavel Turnovský

 

TRADIČNÍ VÝZNAM HVĚZD – STÁLIC V ASTROLOGII

 

Hvězdy jsou seřazeny podle ekliptikální délky v tropickém zodiaku

 

 

DENEB KAITOS / DIPHDA:  neštěstí, nemoci, skandály, nedobrovolné změny, násilí proti sobě samému

 

ALGENIB:  neštěstí, chudoba, skandály, upadnutí do nemilosti, násilí

 

ALPHERATZ / SIRRA:  štěstí, zdraví, bohatství, láska, pocty, nezávislost, dobrý intelekt, šťastný osud

 

BATEN KAITOS:  nucené změny a cesty, emigrace, nehody a neštěstí ve válce, ztroskotání lodi, pády a rány

 

MIRACH:  štěstí, krása, sláva, výhody, výsady, dobrý osud, láska k domovu, šťastné, i když pozdní manželství, smířlivost, jasná mysl

 

SHERATAN:  násilí, zranění, tvrdá porážka, zničení ohněm, válkou, zemětřesením

 

HAMAL:  násilí, krutost, brutalita, zvířeckost, promyšlený zločin

 

ALAMAK:  umělecké schopnosti, věhlas, pocty a výsady

 

MENKAR:  nemoce, zkáza, hanba, nešťastné náhody, poranění zvířetem

 

ALGOL:  násilná povaha, která způsobí smrt sobě i druhým, stětí hlavy, oběšení, zabití elektrickým proudem, davové násilí, zlo

 

ALCYONE:  věhlas, vznešenost, láska ale také slepota, zranění obličeje, neštovice

 

HYADES:  náhlé neštěstí, násilí, slzy, slepota, úrazy hlavy, jedy, zbraně, choroby

 

ALDEBARAN:  odvaha, výmluvnost, popularita, veřejné i vojenské pocty, inteligence dobrá, vytrvalost, stálost, moc, blahobyt, dobré netrvá věčně, nebezpečí násilí a nemoci, divokost

 

RIGEL:  sláva, pocty, blahobyt, velkomyslnost, dobromyslnost, vynalézavost a mechanická zručnost

 

BELLATRIX:  sláva, bohatství, vysoce postavení přátelé, civilní i vojenské pocty, ale také nebezpečí upadnutí v nemilost, nebezpečí nehod, které mohou mít za následek oslepnutí, zkáza, krach

 

CAPELLA:  sláva, blahobyt, odpovědné postavení, vysoce postavení přátelé, láska ke vzdělání

 

MINTAKA:  štěstí a šťastné náhody

 

NATH:  štěstí, úspěch, věhlas

 

ALNILAM:  krátkodobý úspěch

 

POLARIS:  nešťastné náhody, nemoc, zkáza, potupa

 

BETELGEUSE:  blahobyt, pocty

 

ALHENA:  vynikající pro umělce, nebezpečí zranění nohou

 

SIRIUS:  sláva, bohatství, nadšení, zbožnost, svědomitost, vášnivost, ale také hrozící zášť a nebezpečí pokousání psy

 

CANOPUS:  zbožnost, cesty, široké znalosti, láska ke vzdělání, změny zlého v dobré, konservatismus

 

PROPUS:  úspěch, věhlas, síla

 

CASTOR:  vyznamenání, skvělý intelekt, úspěch v právech a nakladatelské činnosti, cestování, láska ke koním, náhlá sláva a pocty s následujícím pádem, neštěstím, nemilostí, nemocí, nařčením, zlomyslnost se sklonem k      násilnostem

 

POLLUX:  statečnost, jemná, oduševnělá mysl, nebo naopak lstivost, troufalost, krutost a unáhlenost, pozor na jedy

 

PROCYON:  činorodost, činy, které nemají daleko k násilí, zlomyslnost, hněv, zloba, hrubost, drzost, vrtkavost, pýcha, změkčilost, bojácnost, smutek, lehce se rozlobí, nedbalost, povyšování, které končí pádem, strach z vody, nebezpečí pokousání

 

PRAESEPE:  řád a plodnost, dobrodružství, ale také nemoce, nemilost, drzost, domýšlivost, svévole, zlovolnost, krutost, slepota

 

ASELLUS BOREALIS:  trpělivost, dobročinnost, odvaha, pečlivost, pěstounská a charitativní práce, hrdinové a vzdorní vůdci, nebezpečí násilné smrti, popálenin, vážných nehod

 

ASELLUS AUSTRALIS:  podobně jako výše, ale spíš horší

 

ALFARD:  moudrost, hudební a umělecké nadání, psychologie, revoluční činy, silné vášně, nedostatek sebeovládání, nemorálnost, náhlá smrt jedem, utopením, zadušením

 

REGULUS:  úspěch, moc, ambice, vznešený původ, idealismus, síla ducha, velkodušnost, statečnost, smělost, odvážnost, nezávislost, láska k moci a touha po vládě, válečné úspěchy krátkého trvání, uvěznění, násilí a násilná smrt, zničení

 

ZOSMA:  melancholie, zasmušilost, nemorálnost, nestydatost, sobectví, podlost, hanba, drogová závislost, strach ze smrti jedem

 

DENEBOLA: vznešenost, odvaha, velkomyslnost, sebeovládání, nesobeckost, zabývá se záležitostí druhých, rychlý úsudek, pokud se nedokáže ovládat, pak si může za svá neštěstí sám, štěstí se mění v neštěstí, zoufalství, lítost, ostuda

 

VINDEMIATRIX:  rozpustilost, pošetilost, podvody a klam, hanba, ostuda, krádeže, vdovství, těžké životní zkoušky

 

ALGORAB:  nelidskost, destruktivní sklony, zlovolnost, ohavnost, lež, využívání skandálů a tajností

 

SPICA / ARISTA:  věhlas, láska k umění a vědě, sláva, pocty, bohatství, netrpí předsudky, pokud poškozena: neplodnost, nespravedlnost

 

ARCTURUS:  bohatství, sláva, pocty, cestování, rozhodnost

 

ACRUX:  dobročinnost, spravedlivost, miluje podívanou, ceremonie, tajemství, je to důležitá hvězda mágů, okultistů, astrologů

 

ALPHECCA / GEMMA / GNOSIA:  pocty, bohatství, umělecký talent, poesie

 

KIFFA AUSTRALIS / ZUBEN ELGENUBI:  zlovolnost, násilí, lež, zločiny, nemoce, obstrukce, nebezpečí otravy, potupy, nepoddajný charakter

 

KIFFA BOREALIS / ZUBEN ELSCHEMALI:  úspěch, štěstí, dobročinnost, bohatství, ctižádost

 

UNUK ELHAIA:  nehody, násilí, nemorálnost,nebezpečí otravy jedem

 

AGENA:  úspěch, pocty, zdraví, vysoce postavení přátelé, kultivovanost, jemnost

 

BUNGULA:  čest, prospěch, pocty, přátelství, jemnost

 

ACRAB / GRAFIAS:  krutost, zlomyslnost, chlad, odpudivost, krádež, zločiny, epidemie, nakažlivé choroby

 

ANTARES:  svobodymilovnost, tolerance, ale většinou je předzvěstí zla, nebezpečí fatalismu, tvrdohlavost, která může vést až ke vlastní zkáze, neopatrnost, ukvapenost, dravost, zlomyslnost, násilná smrt

 

RASTABAN:  ztráta majetku, násilí, sklon k  nehodám a zločinu

 

RAS ALHAGUE:  zkaženost, zvrácenost, neštěstí kvůli ženským

 

LESATH:  nebezpečí, zlomyslnost, zoufalství, nemorálnost

 

SINISTRA:  lajdáctví, nepořádek, povrchnost, podprůměrnost, nemorálnost

 

VEGA:  blahobyt, idealismus, naděje, kultivovanost, proměnlivost, vážnost, střízlivost, okázalost, honosnost, domýšlivost, lascivnost

 

DENEB:  autorita, vůdčí schopnosti, dobrodružství, svobodomyslnost, úspěch ve válce

 

ALBIREO:  pěkný vzhled, čistota, vtip, líbeznost

 

ALTAIR:  neohroženost, sebedůvěra, statečnost, svobodymilovnost a svobodomyslnost, náhlé a velké štěstí, autorita, nezřízené ambice, nebezpečí uštknutí, pocit viny

 

GIEDI / GREDI:  výhody, zisk, obětavost, zbožnost

 

DABIH:  stejné jako výše u Giedi, ale víc melancholie

 

DENEB ALGIEDI:  život i smrt, štěstí i neštěstí, vzestup i pád

 

SADALMELEK:  pronásledování, soudní řízení, trest smrti, naprostá a náhlá zkáza

 

FOMALHAUT:  sláva a nesmrtelnost, proměna z hmotaře v duchovní bytost

 

DENEB ADIGE / DENEB CYGNI:  vynalézavost, dobrý intelekt, ostrovtip

 

ACHERNAR:  úspěch ve veřejné, státní službě, náboženství

 

MARKEB:  šťastné náhody, pocty, bohatství, nebezpečí martických zranění, řezné, bodné rány a popáleniny, nadýmání, násilná smrt

 

SCHEAT:  velké neštěstí, zavraždění, sebevražda, utopení a vůbec násilná smrt

 

 

 

Kapitola z knihy Pavla Turnovského

Rozloučení s tradiční astrologií, nakl. Půdorys. Praha 1994