Dane Rudhyar

 

Sabiánské symboly

tři sta šedesáti stupňů zvěrokruhu

 

 

 

 

 

 

BERAN

 

1° : Žena se vynořuje z oceánu. Tuleň ji objímá.

Vynoření nových tvarů a individuálního vědomí: avšak kolektivní minulost má dosud svoji moc. Regrese je ještě možná.

 

2° : Herec svou hrou odhaluje rysy lidské povahy.

Schopnost nahlížet se objektivně a podstupovat sebekritiku. Humor. Smysl pro protiklady.

 

3° : Profil muže vyřezaný do kameje připomíná geografický tvar jeho země.

Identifikace s etnickou skupinou a její kulturou. Možnost stát se mluvčím ( či “avatárem”) svého společenství a být podporován kolektivními psychickými silami.

 

4° : Dva milenci se pomalu procházejí po opuštěné cestě.

Postupná polarizace energií nezbytných k dokonalému fungování bytosti a jejího osudu.

 

5° : Trojúhelník, v němž se spojují křídla.

Zřejmá, nikoliv však nutně využitá možnost překročit sama sebe do duchovního stavu. Touha dosáhnout vrcholů vědomí.

 

6° : Čtverec: jedna jeho strana je jasně ozářena.

Prvotní úsilí po individuálním odlišení, především na úrovni emocí a mocných osobních přání. Stabilizace charakteru.

 

7° : Muž se s velkým úspěchem uplatňuje současně ve dvou odlišných oblastech.

Sklon projevit tvůrčí aktivitu své bytosti ve dvou úrovních činnosti. Tento dvojí život uvolňuje duchovní síly, avšak zůstává praktický.

 

8° : Široký dámský klobouk se stuhami vlajícími ve větru.

Přítomnost vyšších sil, které ochraňují a usměrňují vývoj každé bytosti vědomé si sebe sama.

 

9° : Jasnovidec soustřeďuje svůj pohled na křišťálovou kouli.

Získání celistvého pohledu na všechny události a jejich včlenění do organického a významného celku.

 

10° : Učitel předkládá tradiční obrazy v nové symbolické formě.

Schopnost dát nový tvar zastaralým tradicím svého prostředí. Tvůrčí učení.

 

11° : Vladař.

Centralizující moc velkých symbolů, které řídí život společenství. Výkonná moc.

 

12° : Hejno divokých husí letícíc ve tvaru trojúhelníku.

Duch je závislý na možná příliš idealistické představě univerzálního řádu. Potřeba být praktický a přesný.

 

13° : Zneškodněná bomba vypovídá o nezdaru revolučního hnutí.

Nezralé přání provést radikální změnu, kterou okolnosti dosud neumožňují.

 

14° : Had se obtáčí okolo objímající se dvojice.

Je neobyčejně důležité, abychom dali intimním vztahům rituální a “nadosobní ”význam. Evokace transcendentní lásky.

 

15° : Indián tká obřadní šat.

Produktivní čin založený na tradiční kultuře rozšiřuje osobní vědomí.

 

16° : Duchové přírody hrající si v záři krásného západu slunce.

Možnost kultivovat transcendentní moc, která vyvažuje oslabení životních sil. Otevření se duchovním silám.

 

17° : Dvě staré panny se na sebe tiše dívají.

Návrat životních sil k sobě samým. Klidné a důstojné podrobení se osudu.

 

18° : Prázdná síť mezi dvěma stromy.

Rytmické bytí, nutnost střídat období aktivity a odpočinku.

 

19° : Létající koberec se vznáší vzduchem.

Tvůrčí představivost a vidění věcí přetvářejí každodenní rutinu.

 

20° : Zimní den, dívka hází drobečky ptákům.

Nutnost podporovat v sobě duchovní hodnoty během období duševní nečinnosti či

citové krize.

 

21° : Boxer vstupuje do ringu.

Uctívání sociální agresivity, když plynoucí kanály, které jí společnost určila.

 

22° : Brána do kouzelné zahrady, kde se splní každé přání

Hojnost umožněná spoluprací všech bytostí a rozvojem společenských a duchovních hodnot.

 

23° : Těhotná žena v letních šatech.

Symbol plodnosti a zrání. Produktivita díky začlenění jedince do společenství.

 

24° : Záclona v otevřeném okně utvoří po závanu větru tvar rohu hojnosti.

Duchovní síly sestupují do duše, která je připravena zasvětit se jako tvůrce vývoje lidstva transpersonálnímu životu.

 

25° : Osoba  si uvědomuje možnou zkušenost, jež přesahuje obě úrovně lidské bytosti.

Základní charakteristikou lidství je schopnost jednat na různých úrovních bytí, to jest překonat sám sebe.

 

26° : Osoba má více talentu, než může rozvíjet.

  V rozvíjení mimořádných vlastností je třeba postupovat pomalu a nezaměňovat “potenciální” a “ současné”.

 

27° : Tvůrčí představivost umožňuje získat kdysi ztracenou příležitost.

Vždy je možné začít znovu, nejprve je však třeba mít sílu zřetelně si představit cíl, který byl kdysi zapomenut, protože nebyl jasný.

 

28° : Posluchači chtějí vypískat umělce, který je zklamal.

Musíme na sebe vzít plnou odpovědnost za vše, co děláme, neboť každý čin má nevyhnutelné společenské následky.

 

29° : Hudba nebeských sfér.

Každá jednající bytost má v harmonii vesmíru svoji úlohu - bytostné určení, kterému my měla umožnit kontrolovat svá osobní přání.

 

30° : Rybníček s kachnami.

Musíme si uvědomit, co nás limituje, vymezuje a dává nám náš tvar i oblast jednání.

 


 

BÝK

 

1° :  Horský potůček, průzračný a čistý.

Příroda, která se projevuje ve svém základním a charakteristickém osudu, čili  dharmě.

 

2° : Bouře s nádhernými blesky.

Sestoupení kosmických sil schopných zúrodňovat nebo ničit. Nadpřirozené transformující zjevení.

 

3° : Kamenné schodiště vedoucí na jetelové pole v plném květu.

Jetel symbolizuje trojí povahu lidské bytosti. Musíme vyvinout úsilí, abychom dosáhli úroveň vědomí, kde tato základní povaha kvete.

 

4° : Bájný hrnec zlata na konci duhy.

Duha symbolizuje Spojení Boha a člověka, tedy možnost komunikace a souladu mezi duchovní podstatou a pomíjející osobností. Tento kontakt je neuchopitelný : nic jej nemůže přesně vyjádřit nebo umístit.

 

5° : Vdova se sklání nad dosud otevřenou hrobkou.

Důraz na způsob, jímž se oddělujeme od minulosti, anebo jímž zůstáváme jejím vězněm. Hluboká krize vědomí.

 

6° : Visutý most nad hlubokou soutěskou.

Možnost zvítězit inteligencí a odvahou nad překážkami, které oddělují lidské skupiny a kultury.

 

7° : Žena ze Samary potkává Ježíše u staré studny.

Každodennost spojující minulost s příchodem tajemné, avšak odhalující budoucnost. Vztah mezi tradicí a transformací.

 

8° : Sáně na nezasněžené pláni.

Konkrétní a důkladné předjímání umožní připravit se na budoucí zkušenosti.

 

9° : Ozdobený vánoční stromek.

Tradiční návrat k jednotě a rodinným kořenům v duchu radosti a dobré vůle.

 

10° : Sestra Červeného kříže.

Bratrství užitečné v době kolektivních tragédií. Soucit, který vyvažuje nenávist.

 

11° : Žena zalévá květiny v zahradě.

Potřeba pilně a pečlivě pěstovat “duševní a duchovní” schopnosti.

 

12° : Mladý pár je fascinován výlohami obchodního domu.

Přání nezralého ega dostat se na úroveň intelektuální elity svého prostředí.

 

13° : Vrátný obtížený těžkými zavazadly.

Je důležité splnit sociální funkci, která dává osobní existenci její hodnotu.

 

14° : Děti si hrají na pláži. Krabi plavou v příboji.

Žít a nechat žít: každý druh živé bytosti má v panoramatu vývoje své místo.

 

15° : Muž v cylindru a utažené šále vzdoruje sněhové vichřici.

Odvaha a smělost nutné pro překonání krize způsobené společenskými ambicemi.

 

16° : Starý učitel se marně snaží zaujmout žáky tradičními idejemi.

Tradiční, avšak zastaralé učení nedostačuje tváří v tvář novým životním podmínkám.

 

17° : Symbolický souboj mezi “šavlemi” a “pochodněmi”.

Potřeba uvědomit si nevyhnutelnou opozici kosmických a psychických sil a podílet se na jejich věčném souboji.

 

18° : Hospodyně vyklepává z okna prachovku.

Potřeba očistit své “já” od následků činnosti disharmonické či příliš závisející na hmotě.

 

19° : Nový kontinent se vynořuje z oceánu.

Čelíme-li novým možnostem, vždy se objevuje závažná otázka: co s nimi budeme dělat?

 

20° : Lehké mráčky v podobě křídel na jasné obloze.

Duchovní síly v nás působí: jsme schopni jim porozumět a být otevření tomu, co nám sdělují.

 

21° : Prst ukazuje na jeden řádek otevřené knihy.

Je důležité dát si velký pozor na “znamení” či “okultní signatury”, které mohou být poselstvím, jež ukazují cestu.

 

22° : Bílá holubice letí nad rozbouřeným jezerem.

Duchovní inspirace, která by nás mohla vést ke spáse, jestliže bude naše víra živá a čistá.

 

23° : Klenotnice plná vzácných klenotů.

Potvrzení, které společnost dává těm, kteří pěstují její hodnoty k dokonalosti.

 

24° : Indiánský válečník na koni, z jehož sedla visí skalpy.

Agresivita je snad potřebná pro přežití, je však původcem zarmucujících a škodlivých reakcí.

 

25° : Velký park otevřený veřejnosti.

Domestikace divokých energií přírody, které jsou dané do služeb společenství. Kultura jeho kolektivní síla spojení.

 

26° : Mladý Španěl hraje dostaveníčko své milované.

Rituální forma, kterou je potřeba dát svým citům a životním impulzům, a udržovat je tak v kolektivním řádu.

 

27° : Stará Indiánka prodává návštěvníkům vesnice řemeslné výrobky.

Formy staré kultury podporují ty, kteří jsou v ní zakořeněni. Závislost na minulosti.

 

28° : Asi padesátiletá žena rozcitlivělá novou láskou.

Všechny lidské bytosti se mohou osvobodit od biologických omezení a změnit svůj život.

 

29° : Dva ševci pracují u jednoho stolu.

Bota často symbolizuje způsob, jímž chápeme to, co pomáhá našemu kroku - čili osobnímu vývoji. Vše může být nahlíženo ze dvou intelektuálních hledisek.

 

30° : Páv rozvíjí ocasní pera na terase zámku.

Završení úsilí předchozích generací v díle či osobnosti mederního jedince.

 

 

BLÍŽENCI

 

1° : Skleněné dno bárky umožňuje pozorovat krásy podmořského života.

Objev nového rozměru skutečnosti uvnitř psychického pole. Meditace a její možné výsledky.

 

2° : Ježíšek naděluje dětem do punčoch dárky.

Při komunikaci s božským se máme pokusit zůstat prostí a čistí.

 

3° : Zahrada v Tuileriích.

Spojení životních sil a rozumu nutné pro rozvoj pevné a krásné kultury.

 

4° : Věnec z cesmíny a jmelí oživuje vzpomínku na Vánoce.

Nostalgie minulosti a nebezpečné kouzlo návratu do dětství tváří v tvář problémům.

 

5° : Časopis hlásá revoluční činy.

Silný tlak dlouho potlačovaných citů, který se transformuje do podvratných idejí.

 

6° :  Dělníci na vrtné plošině.

Úsilí a soustředění potřebné pro načerpání psychických zdrojů dlouho zasutých v kolektivním nevědomí. Příslib velkých zisků.

 

7° : Studna obklopená ohromnými stromy.

Návrat k dosud otevřeným životním zdrojům, z nich lidské společenství může čerpat.

 

8° : Stávkující dělníci obsazují továrnu.

Spravedlivá vzpoura proti privilegiím, která může zvrátit rovnováhu společenských funkcí.

 

9° : Toulec plný šípů.

Duševní činnost, která zkoumá vnitřní problémy a ničí vnější překážky, které se proti ní staví. Vůle dobývat.

 

10° : Letadlo letí střemhlav dolů.

Nadčlověk vzdorující přírodě a jejím zákonům. Moc duševního nad hmotou.

 

11° : Nedávno zoraná půda je nyní vhodná pro stavbu.

Příležitosti, které se bez přestání objevují v mysli. Vůle těch, kteří hledají novou činnost na jakékoliv úrovni a za každou cenu.

 

12° : Mladá černoška bojuje za občanská práva.

Nutnost odhodit a překonat zbytky neblahé minulosti. Vůle osvobodit se.

 

13° : Slavný pianista okouzluje publikum.

Schopnost inspirovat a dojmout masy více či méně schopné přijmout lidství. Psychologické nebezpečí velkého úspěchu.

 

14° : Dvě osoby spolu telepaticky komunikují.

V každé lidské bytosti je ukrytá schopnost zvítězit nad dálkou a časem, který rozděluje to, co je bytostně jedno.

 

15° : Dvě holandské děti si hlasitě vyměňují názory.

Hodnota, kterou je třeba dát svobodné a spontání diskusi o idejích a jasnému a racionálnímu myšlení.

 

16° : Aktivista se nadšeně dovolává sociální akce.

Schopnost mobilizovat dav. Vášně nezávislé na duchu, který je ovládá.

 

17° : Krásná mladá tvář se mění a nabývá rysů čerstvě získané, pravé dospělosti.

Možnost vnitřní proměny, fyzická síla se mění v duchovní moc.

 

18° : Dva Číňani, kteří se nedávno přistěhovali do Ameriky, hovoří v rodném jazyce.

Velká síla psychických kořenů se potvrzuje v situacích, které je jakoby popírají. Možnost zůstat nezávislý na sociálním prostředí.

 

19° : Velmi starý rukopis plný starobylé moudrosti.

Myšlenky - semínka tvoří základy každé kultury, na nichž je nutné neustále se podílet.

 

20° : Malá restaurace nabízí řadu místních specialit.

Přijatelná syntéza výplodů ducha založených na různých kulturách, která vyžaduje dosti vzácnou schopnost asimilace.

 

21° : Dav pracujících bouřlivě vymáhá to, o čem se domnívá, že mu patří.

Nebezpečí zabydlit se v hojnosti a v rovnostářských idejích, které mohou podkopávat funkční rovnováhu nejen sociálního, ale též biologického bytí.

 

22° : Svátek vinobraní. Páry spolu tančí.

Oproti sociální, to jest ideologické revoltě, je zde symbol spontánní radosti po dokončení přirozené práce. Vesnice proti městu.

 

23° : Tři ptáčata v hnízdě.

Možnost postupného vývoje nejvyšších duševních schopností, které dosud vyžadují stálou ochranu.

 

24° : Děti bruslí na rybníce.

Každé roční ( či životní) období nabízí specifické činnosti, které je třeba poznat a rozumně využívat.

 

25° : Zahradník prořezává velkou palmu.

Nedovolte duchovnímu stavu a jeho odstředivým aktivitám, aby se rozptýlily. Potřeba intelektuální disciplíny.

 

26° : Větve stromu pokryté jinovatkou se odrážejí od jasného nebe.

Až odstraníme životní vášně, osobní přání, odhalíme krásu a čistotu archetypů.

 

27° : Cikánka opouští les, kde její kmen rozbil tábor.

Vědomé úsilí nutné k tomu, abychom překonali nehybnost společenské tradice a vydali se ke spirituálnímu stavu, který ji překračuje.

 

28° : Bankrot dává jedinci zasaženému společenskými událostmi novou šanci změnit svůj život.

Moderní události jsou tak provázané a náhodné, že společnost nemůže dovolit žádný konečný úpadek. Každá poctivá bytost má mít možnost zcela obnovit oblast své činnosti. Soucit má vyrovnávat karmu.

 

29° : Kos posměváček sedí na větvi a ohlašuje příchod jara.

Pták schopný napodobovat to, co slyší, zde symbolizuje talentovaného hudebníka, který přetváří známý repertoár. Virtuozita.

 

30° : Při soutěži krásy se krásky předvádějí před davem.

Tělesná krása a inteligence představují v obvyklém významu symboly společenské a biologické nadřazenosti. Ambice zaujímat ve svém prostředí zvláštní postavení.

 

 

RAK

 

1° :  Námořníci na širém moři se vzdávají a stahují vlajku.

Krize autority, která má sklon podmaňovat si jedincovo já a vnucovat mu podle vlastních představ o účelnosti svoji oblast zkušeností.

 

2° : Muž sedící na létajícím koberci pozoruje nedozírné pláně pod sebou.

Tento symbol poskytuje na rozdíl od předcházejícího široké perspektivy, které jsou otevřené duchovnímu stavu schopnému překročit hranice rutinní existence.

 

3° : Badatel v huňatém kožichu řídí jelena vystrojeného proti tuhé zimě.

Nutnost být připraven podstoupit úplné osamocení v nepřátelském prostředí. Zkouška vytrvalosti a určení.

 

4° : Kočka si povídá s myší.

Schopnost zdůvodnit si instinktivní či čistě osobní chování, a dát mu tak co nejlepší zdání.

 

5° : Automobil rozbitý nárazem vlaku leží u železničního přejezdu.

Když iracionální přání překáží neosobnímu, přesto však navyhnutelnému běhu kolektivních zvyklostí, existuje možnost neštěstí.

 

6° : Dva ptáci, budoucí kořisti lovců, si staví hnízdo.

Tajuplný vztah mezi věčně plodnou přírodou a lidským světem, který je stále připraven z této plodnosti profitovat, dokonce i jen pro vlastní potěšení.

 

7° : Dva duchové přírody tančí za svitu luny.

Přírodní síly přenesené tvůřčí představivostí na psychickou úroveň. Neviditelný útek, základ veškerého bytí.

 

8° : Přestrojení zajíci si počínají jako při oficiálním defilé.

Každé vědomí musí napodobovat rozvinutější formy života. Moc příkladu, který nám slouží k napodobování jako model.

 

9° : Zcela nahá dívka, skloněná nad vodou, se pokouší chytit rybu.

Prvotní, čisté stádium rozvoje intelektuálního vědomí. Naivní a nejčastěji zklamaná zvědavost.

 

10° : Velký diamant, který zručný dělník dobývá z hlušiny.

V každé zkušenosti může být odkryt hluboký, symbolický smysl, jestliže se ho duše naučila vidět. Hodnota řemesla v kultuře.

 

11° : Klaun paroduje vysoce postavené osobnosti.

Hodnota humoru a ironie, které nás osvobozují od fascinace velkými muži a oficiálními příležitostmi.

 

12° : Číňanka krmí dítě, jehož aura ukazuje na to, že je vtěleným adeptem.

Citlivost vůči duchovní skutečnosti ukryté v nezralých formách, dokonce i v prostředí, kde bychom je normálně neočekávali.

 

13° : Ruka s vyčnívajícím palcem.

Charakter s pevnou vůlí. Nutnost projevit se, jestliže to podmínky žádají.

 

14° : Velmi starý muž s pohledem obráceným k severozápadu se pokouší prorazit temnotu svých očí.

Síla moudrosti je schopná objevit základy života a podstatu dokonce i těch nejskrytějších věcí.

 

15° : Hosté po nákladné hostině mezi sebou hovoří.

Vize materiální hojnosti a luxusu vyvažuje předchozí symbol. Extrémy se dotýkají a hmotné představy zhmotňují.

 

16° : Psycholog pečlivě zkoumá za pomoci starobylého rukopisu mandalu.

Je třeba uvědomovat si proces “individualizace” a vztahovat veškerou zkušenost a zejména všechny protiklady k jednomu aktivnímu středu - svébytné Já, které je integruje.

 

17° : Z prvotního zárodku vycházejí četné možnosti na různých úrovních.

Fenomén vývoje. Původně obětování zrna. Aktualizace potencialit narození.

 

18° : Slepice rozhrabuje hlínu, aby našla potravu pro svá mláďata.

Základní problémy bytí jsou zpočátku zcela konkrétní a praktické.

 

19° : Kněz celebruje svatbu.

Náboženství takto potvrzuje mezilidské vztahy, na nichž spočívá pevná společnost. Důležitost obřadů.

 

20° : Benátští gondoliéři hrají serenádu.

Hlavní biologické obřady nacházejí sociální výraz paralelně s tím, jak se přání a vědomí vynořují z kolektivního nevědomí.

 

21° : Primadona předvádí v opeře své umění.

Hodnota, kterou společnost přisuzuje osobní prestiži v relativně oficiálním rámci.

 

22° : Mladá žena na konci mola hledá na obzoru plachetnici, kterou očekává.

Úzkostné očekávání ideálu, který by mohl přijít - miláček velkých snů. Naděje, která přežívá mnohá  zklamání.

 

23° : Setkání literátské skupiny.

Výchova potřebné kulturní elity. Osobní soustředění na symboly, které umožňují intelektuální komunikaci.

 

24° : Žena a dva muži ztroskotaní na ostrůvku v Pacifiku.

Integrace vnitřních sil, které působí na třech rozdílných úrovních do ohraničené osobnosti. Vzájemná závislost psychologických hodnot.

 

25° : Mocný muž nabyl duchovní inspirace.

Mezi božstvím a lidským jedincem, který je ovládán vášněmi a egocentrismem, vždy může nastat komunikace. Tím se ovšem nastoluje vážný problém: co si s ní počne?

 

26° : Knihovna v luxusní rezidenci. Hosté jsou pohrouženi do četby vzácných knih.

Rozvoj intelektuální třídy, podporované společnou ideologií s vyššími společenskými třídami a jejich bohatstvím.

 

27° : Nad údolím, v němž jsou obydlí společenské elity, se rozpoutává hrozná bouře.

Osudová sociální krize na základě nerovnováhy mezi bohatými a chudými. Zkouška individuální hodnoty a sympatie s vyděděnci.

 

28° : Mladá Indiánka ve staré Americe představuje kmenu svého anglického milence.

Láska překračuje zastaralé rasové a kulturní předsudky. Návrat k přírodě, která dnes přitahuje vykořeněné intelektuály.

 


29° : Řecká můza váží dvojčata na zlaté váze.

Pro řešení duality, která je vlastní intelektuálním koncepcím, je třeba obrátit se k intuici, jež přesahuje rozumové myšlení.

 

30° : Americká aristokratka, přímý potomek jednoho ze zakladatelů republiky.Prestiž přisouzená dlouhé sociální a politické rodové linii. Dokonce i ve společnosti, která sama sebe považuje za rovnostářskou. Důležitost uchovávat minulost, jejíž uctívání představuje jednotu a podporu v krizových obdobích.

 

 

LEV

 

1° : Tvář muže je znetvořena silným citovým hnutím, které značí mrtvičný záchvat.

Biologická nerovnováha způsobená bezhraničnou psychickou aktivitou, která je příčinou mozkové mrtvice.

 

2° : Epidemie příušnic.

Šíření kolektivního syndromu, který má formu nemoci atakující biologickou imunitu (lymfatické žlázy) a často varlata.

 

3° : Starší žena se pokouší vypadat mladě.

Dominantní přání přizpůsobit svoji tvář požadavkům společnosti, která glorifikuje mládí a přirozenost.

 

4° : Postarší muž ve fraku představuje v klubu trofeje z lovecké expedice, kterou vedl.

Přání dokázat svoji maskulinitu a odvahu navzdory úbytku životních sil : též schopnost plně ovládnout živočišné podněty přírody.

 

5° : Skalnatá stěna propasti připomíná něco známého.

Nesmírná moc přírodních sil překračuje schopnosti jakéhokoliv sochaře a zahambuje lidské ambice, jež se často mstí tím, že dávají zdánlivý smysl i pouhému výsledku náhody.

 

6° : “Hippie” oslovuje dámu velkého světa.

Periodocká změna společenských a morálních hodnot často znamená konfrontaci mezi odcházející minulostí a přítomností, která ji mění. Důraz na módu.

 

7° : Na nočním nebi září souhvězdí.

Odhalení archetypálních hodnot, jejichž neměnnost umožňuje vytvořit pevný základ lidské kultury.

 

8° : Komunista horlivě šíří revoluční poselství.

Katabolické síly, přítomné v každém organismu, působící též na úrovni společenského a politického života. Moc mobilizovat masy, vlastní velkým utopickým socialistům.

 

9° : Sklář vyfukuje nádherné předměty.

V józe je kontrola dechu základem rozvoje schopnosti růstu a duchovní přeměny. Okamžiků tvůrčího rozmachu se účastní celostná bytost, tělo a duše.

 

10° : Keře pokryté rosou, která se třpytí v ranním světle.

Po studené noci světlo božského ducha přeměňuje to, co přečkalo vnitřní temnoty.

 

11° : Šťastné děti létají na houpačce zavěšené na větvích velkého dubu.

Potřeba nechat spočinout rozlet představivosti na pevných základech “velké tradice”

 

12° : Bohatá recepce na trávníku osvětleném ozdobnými lucernami.

Zábava dospělých podle módy vnucené kulturou. Tvůrčí představivost redukovaná na duchaplná slova.

 

13° : Lodní kapitán v důchodu odpočívá u dveří svého domu a povídá si s přáteli.

Potěšení sdílet s mladými vzpomínky na život plný neobyčejných příhod a celostných zážitků.

 

14° : Neinkarnovaná duše hledá příležitost, jak se vrátit na zemi.

Duch potřebuje najít v hmotě uspokojivý prostředek. Abstraktní má potřebu stát se konkrétním.

 

15° : Na bulváru zaplněném tleskajícím davem se odehrává velká neoficiální podívaná.

Je třeba kolektivním emocím umožnit vzájemnou konkurenci a svobodné vyjádření v tradičním rámci.

 

16° : Po bouři se objevuje jasná obloha.

Schopnost oživení po osobní či společenské krizi. Vůle po obnovení. Světlo a tma v duchovním životě.

 

17° : Farní sbor se rozléhá kostelíkem.

Hluboká hodnota pocitu souznění, která spojuje různorodé povahy oddané stejnému ideálu překračujícímu jejich osobnost.

 

18°: Chemický experiment v univerzitní laboratoři.

Emoce vyvolané objevem procesu skrytého v hmotě. Intelektuální analýza danností bytí, čili alchymie psychických sil.

 

19° : Na nákladním člunu zdobeném lampióny se odehrává zábava mladých lidí.

Dočasné osvobození z existence ovládané požadavky denní rutiny. Pocit nekonečného proudu života a radost, kterou nabízí.

 

20° : V indiánské vesnici Zuniů slaví obřad východu Slunce.

Návrat k přírodě a primitivním kultům životních a kosmických sil, reakce na naši umělou intelektuální a soutěživou společnost.

 

21° : Kuřata “s poraněným křídlem” se marně snaží vzlétnout.

Zmatek způsobený fascinací okultním učením, jehož hloubka nám dosud uniká. V přístupu k neznámému je důležitá technika a prostota.

 

22° : Poštovní holub splnil svůj úkol.

Potřebná příprava pro dovršení duchovního či společenského úkolu. Ideál služby.

 

23° : Mladá žena stojící na běžícím koni předvádí v cirkusu silácké kousky.

Převaha surové energie přírody stojí na počátku virtuozity určené spíše k pobavení publika než k vnitřnímu vývoji ducha.

 

24° : Hinduistický jogín medituje a vůbec nevnímá vnější svět.

Naprostá vnitřní koncentrace nutná k dosažení hodnotných okultních výsledků. Absolutní subjektivismus popírá důležitost objektivních hodnot.

 

25° : Plně zatížený velbloud jde pouští.

Téměř naprostá nezávislost na vnějších, zjevně nepřekonatelných podmínkách při plnění úkolu.

 

26° : Duha po bouřce.

Symbol komunikace mezi Bohem a člověkem, která se vždy může uskutečnit, jestliže jsme s vírou a rozumně a odvážně prošli krizí vědomí.

 

27° : Nachově zbarvené nebe při východu slunce.

Potřeba mít jistotu, že obnova je vždy možná. Též nutnost připravit se za úsvitu k tomu, co nám nový den přinese. Odpovědnost vůči budoucnosti.

 

28° : Hejno ptáků živě štěbetá na stromě.

Zmatek, který je často způsoben příliš mnoha možnými volbami. Důraz na objektivní studium možností, které přicházejí.

 

29° : Siréna vyjadřuje přání vzít na sebe lidskou podobu.

Průchod mezi nevědomím a vědomím. Nebezpečí nového pádu do hlubin nevědomí. Úsilí nutné k tomu, abychom abstraktní představě dali přesný tvar.

 

30° : Dopis v otevřené obálce.

Potřeba pochopit, že žádné poselství ani idea nemohou nakonec zůstat skryté. Vše je ve všem. Každý člověk je částí planetárního společenství lidí.

 


 

PANNA

 

1° : Portrét věrně zachycuje charakteristiku tváře.

Počátek cyklu vyjadřujícího rozvoj analytického a objektivního vnímání významných prvků každé situace.

 

2° : Velký bílý kříž na pahorku.

Objevuje se zážitek odstupu a odříkání. Iniciační zkouška, která by nás měla osvobodit od omezující minulosti.

 

3° : Dva andělé strážní.

Opora psychických sil, které tušíme, ale dosud neznáme. Jsou naznačena dvě centra vlivů: dva pilíře duchovní podpory při iniciaci.

 

4° : Černé a bílé děti si společně hrají bez projevů nepřátelství.

Potřeba překonat sociální předsudky a politické rozdíly a rozvíjez celistvý pohled, který stojí mimo obyčejnou morálku a zahrnuje všechny vývojové směry bytí.

 

5° : Jasnovidec věští.

Rozvoj schopností dovolujících vnímat činnost nadpřirozených entit. Představivost, jejíž obrazy jsou potvrzeny zkušenostmi z druhé strany.

 

6° : Jezdci na koních se v manéži předvádějí za zvuků břeskné hudby.

Uvědomění si cyklické povahy bytí a opakovaných příležitostí. To znamená porozumění konečnosti, která odhaluje hluboký význam cyklu.

 

7° : Harém ve starém Turecku.

Nesčetnost životních forem, které mohou být podřízeny vůli jednoho dirigenta, který si je jist svou mocí. Zároveň zmatek, který vládne na úrovni osobních přání.

 

8° : Pětiletá dívenka má první hodinu tance.

První zasvěcení do pohybu tvůrčích vztahů, útek vývoje pozemského života. Číslo 5 v evoluci symbolizuje vývojový stupeň člověka.

 

9° : Malíř expresionista při práci.

Bytostná originalita, kterou se může projevit každý jedinec, jenž se dotýká hlubin své bytosti. Zpočátku se však nejčastěji objevuje tragická osamělost.

 

10° : Dvě tváře se usilovně snaží odhalit, co se skrývá za stíny, které vrhají jejich těla.

Transcendentní aktivita lidského duševna přesvědčeného o existenci reality ležící mimo hlubiny egoistického a racionálního vědomí.

 

11° : Matka vidí ve svém dítěti potenciální uskutečnění toho, o čem snila.

Tvůrčí představivost při práci. Realizace velkých snů, které dávají každému bytí vyšší smysl.

 

12° : Po svatebním obřadu novomanžel rychle zvedá své ženě závoj.

Mužský čin vyvažuje velký ženský sen vědomí v předchozím symbolu. Osvobozený duch odkrývá nahou pravdu nejvyšší skutečnosti ležící mimo kulturní mýty.

 

13° : Velký státník usměrňuje hysterii vzbouřeného davu.

Možnost odpovědět v pravém okamžiku na zmatené potřeby společenství.

 

14° : Rodokmen svědčí o aristokratické minulosti.

Kolektivní předchůdci podporují a zhodnocují každou individuální iniciativu.

 

15° : Hedvábný kapesník, dědictví po důležitých předcích.

Vzpomínka na lásku z dávných dob vypovídá o linii vznešených předků a o uměleckém citu dnes již ztracené minulosti. Projev vrozené elegance.

 

16° : Děti se dívají na orangutana v kleci.

Nutnost čelit za příznivých podmínek kolektivní karmě své rasy či země původu. Hrubé síly přírody, kontrolované, avšak vždy přítomné.

 

17° : Sopečný výbuch.

Vždy přítomná, uvnitř ležící oblast zemského ohně, který kultura čas od času již více nemůže udržet. Planety též mají své primitivní vášně, které se nacházejí mimo lidskou zkušenost.

 

18° : Spiritistická destička.

Způsob, jímž spiritismus představoval prostředky komunikace mezi psychickou úrovní a lidskou osobností. Předehra k neznámému a jeho nebezpečím.

 

19° : Plavecký závod.

Osobní a kolektivní úsilí, které představuje sport, je kontrastem vůči pasivitě duchovních vztahů. Voda je též symbolem psychiky - kolektivního stavu daného kulturou. Soutěž mezi jednotlivci zhodnocuje jejich snahy.

 

20° : Řada aut jede směrem do Kalifornie.

Spolupráce všech zúčastněných pomáhá objevit nový svět. Všechny přítomné prostředky napřené k jednomu cíli.

 

21° : Ženské basketbalové družstvo.

Začlenění individiálních vůlí a talentů do jednoho tréninkového družstva, které zhodnocuje povahu každého člena.

 

22° : Královský štít osázený vzácnými kameny.

Důkaz vrozeného stavu nadřízenosti a odpovědnosti, která z toho vyplývá. “Noblesse oblige”, k čemuž velký pianista a skladatel Franz Liszt přidává “Genialita zavazuje”.

 

23° : Krotitel lvů krotí šelmy v manéži.

Trpělivá, rozhodná a sebejistá vůle kontroluje psychické instinkty a impulzy.

 

24° : Marie s beránkem.

Dětská pohádka nám připomíná hodnotu prostoty a čistoty na cestě k duchovnímu zasvěcení.

 

25° : Vlajka na půl žerdi před úřední budovou.

Oficiální uznání společenské akce či politické situace osoby, která se identifikuje s kulturním archetypem.

 

26° : Ministrant mává kadidelnicí.

První účast na složitých obřadech naší kultury a její vliv na utváření charakteru.

 

27° : Skupina vznešených dam na královském dvoře.

Schopnost pokračovat ve vysoké tradici, která vyžaduje alespoň vnější a formální nadřízenost a naprosto důstojné chování.

 

28° : Vůdce Mussoliniho typu se zmocňuje vlády.

Využití bez váhání každé příležitosti, která se naskytne. Vnitřní cit pro určení mas, který je třeba naplnit.

 

29° : Muž fascinovaný okultními vědami zkoumá jejich základy ze stareho pergamenu.

Návrat ke stále přítomným pramenům starobylého myšlení. Duševní soustředění potřebné k tomu, abychom v sobě uživili odpovídající duchovní schopnosti.

 

30° : Osoba, plně zaměstnaná naléhavým úkolem, zůstává němá vůči jakékoliv vnější výzvě.

Možnost neúspěchu na iniciační cestě dokonce i během konečné etapy vyžsduje stálou koncentraci pozornosti a vůle. Veškerá odstředná přání musí být neodvolatelně potlačena.

 


 

VÁHY

 

1° : Ve vitríně muzea je nádherný motýl s tělem protknutým špendlíkem.

Bytosti transformované dočasnou obětí se odkrývá dokonalá archetypální forma. Zasvěcení.

 

2° : Zjevení jednoty, která řídí a překračuje dokonalost forem.

Mimo “květ”, v němž se dovršuje bytí, existuje symbolické “semínko”, obsahující úhrn druhů a jejich schopnost obnovy.

 

3° : Úsvit nového dne. Veškerá příroda se nachází transformována.

Po období meditace a subjektivní přeměny se rozvíjí tvůrčí energie.

 

4° : Skupina mladých lidí rozjímá okolo táborového ohně.

Je důležité najít druhy, kteří by s námi procházeli zkouškami a nadějemi na cestě za radikální přeměnou našeho Já.

 

5° : Mistr vyučuje skupinu žáků.

Schopnost předat vyšší vědění. “Transpersonální” a zjevující čin osvobozený od všech egocentrických vlivů.

 

6° : Hluboce soustředěný umělec na cestě k uskutečnění svých snů.

Tvořivý proces duševní aktivity. Technika, postup.

 

7° : Vesničan chrání kuřata napadená sokolem.

Nutnost kontrolovat destruktivní schopnosti probuzené skutečně tvůrčím, dosud však nejistým a slabým duchovním úsilím.

 

8° : Nadpřirozený oheň hoří v ohništi opuštěného dvorce.

Možnost opět započít v opuštěném úsilí, je-li duchovní centrum vědomí dosud aktivní.

 

9° : Tři vzácné obrazy vystavené v muzeu.

Inspirace, kterou podněcují velké realizace minulosti. Návrat k tradici a jejím odlišným, avšak doplňujícím se aspektům.

 

10° : Kanoe překonala nebezpečné peřeje a nyní pluje na klidné vodě.

Odvaha a víra nutné k zajištění úspěchu ve všem podnikání, které uvádí do pohybu přírodní životní síly.

 

11° : Starý, velmi krátkozraký profesor zkoumá tváře žáků, které zkouší.

Problémy představované nabytím a předáním knižního vědění tváří tvář potřebám společnosti.

 

12° : Horníci sestupující do hlubin uhelného dolu.

Nutnost načerpat z minulosti vše, co může usnadnit každodenní život. Hlubinná psychologie.

 

13° : Děti se baví vypouštěním mýdlových bublinek.

Hry vytvořené kolektivní kulturou a představivostí, odrážející realitu duchovného světa.

 

14° : Muž odpočívá po náročném ránu.

Po velkém úsilí je důležité období odpočinku a usebrání.

 

15° : Kruhové dráhy.

Hluboký, transformační smysl cyklických procesů bytí. Volba mezi životem v souladu s univerzálními rytmy či odstrašujícími následky jednotvárnosti.

 

16° : Molo zničené bouří je rekonstruováno.

Je třeba udržet stálou komunikaci mezi nevědomím a vědomím a zvítězit nad všemi  způsoby ztráty odvahy.

 

17° : Starý námořník pozoruje příjezdy a odjezdy velkých plachetnic.

Hluboký klid a odstup, který má následovat po zážitcích a krizích vlastních bohaté a odvážné činnosti.

 

18° : Dva muži ve vazbě.

Společnost potřebuje chránit kolektivní rovnováhu, je-li ohrožená akcemi anarchistů či “vyděděnců”. Též potřeba vzít na sebe následky těchto akcí.

 

19° : Skupina lupičů chystá léčku.

Popření sociálních privilegií. Potlačené tlaky revoltují proti obvyklému chování.

 

20° : Rabín vykonává náboženské funkce.

Úplná závislost na tradici a kolektivním způsobu bytí. Přijetí společenské odpovědnosti.

 

21° : Pláž naplněná nedělními výletníky.

Návrat k přírodě jedinci vyčerpanými společenskými a profesionálními tlaky. Psychologie davu. Vulgarizace kulturních hodnot.

 

22° : Dítě šťastně pozoruje ptáky, kteří pijí z fontány.

Štěstí vycházející z naivní, avšak čisté empatie živené duchovními silami. Starostlivost.

 

23° : Muezzin zpěvem ohlašuje východ slunce.

Schopnost připojit se k tvůrčímu rozletu bytí, zároveň však iluze plné odpovědnosti za jeho obnovování.

 

24° : Na levém boku krásného motýla vyrůstá třetí křídlo.

Symbol dovršení ukazuje na možnost duchovní přeměny. Intuice, která překračuje dualismus duchovní aktivity.

 

25° : Počátek podzimu. Zlatý list evokuje cyklický charakter života.

Schopnost objevit v každé události hluboký smysl, který ji zahrnuje do všezahrnující harmonie světa.

 

26° : Orel a bílá holubice se navzájem mění jeden v druhého.

Polarizace duchovních sil. Odvaha a mír - božské zjevení a láska sjednocují světlo a tmu.

 

27° : Letadlo letící ve velké výšce.

Překročení hranic prostoru a času ovládnutím sil duševna. Aplikace vesmírných principů na problémy bytí.

 

28° : Člověk, jenž si uvědomuje duchovní síly, které ho obklopují a pomáhají mu.

Nikdo není úplně sám. Je důležité mít živou víru v oporu neviditelného společenství.

 

29° : Neutuchající úsilí generací vede stále více k úplnému vědění.

Je nutné účastnit se vědomě a na jakékoliv úrovni na všeobecném vývoji lidského myšlení.

 

30° : Tři hrbolky na lebce naznačují přítomnost filosofického ducha.

Filosofická moudrost proti intelektuálnímu vědění: “holistický” přístup k problémům existence.

 

 

ŠTÍR

 

1° : Autobus turistů toužících vidět městské památky.

Objevování cizích hodnot rozšiřuje oblast vědomí. Intelektuální zvědavost.

 

2° : Rozbitý křišťálový flakón, z něhož vytéká jemný parfém.

Občas palčivé kouzlo dávné kultury. Osobní vzpomínky, které je lepší neoživivat.

 

3° : Sousedé mladého páru pomáhají se stavbou domu.

Nejintimnější aspekt společenské spolupráce. Psychologická a duchovní hodnota nezištné služby.

 

4° : Ministrant nese na oltář zapálenou svíčku.

I nejprostší účast na rituálních aktivitách společenství je důležitá.

 

5° : Skalnatý útes vzdoruje vlnám, které se o něj tříští.

Vytrvalost vůči změnám společenských a náboženských institucí. Pevné vědomí, avšak též setrvačnost intelektuálních systémů a stylu života.

 

6° : Zlatá horečka v Kalifornii.

Půvab bohatství a všeho, co zajišťuje privilegované společenské postavení. Moblizace energie při hledání zisku.

 

7° : Potápěči prozkoumávají podmořské hlubiny.

Hlubinná psychologie. Zkoumání nevědomých příčin a komplexů. Odvaha pohlédnout do sebe a jasně vidět sebe sama.

 

8° : V klidném jezeře se odráží měsíc v úplňku.

Vnitřní klid nutný k vyšší inspiraci, která je ve své podstatě duševního původu.

 

9° : Zubař při práci.

Schopnost napravovat špatné osobní návyky a skutky, které vyplývají z nepřirozenosti společenského života.

 

10° : Staří kamarádi z vojny se scházejí na večeři.

Psychické sjednocení založené na společném zážitku. Spolupráce, podstata smyslu společnosti.

 

11° : Na lidmi zaplněné pláži je křísen utopenec.

Humanitární pomoc skupiny jedinci v tísni. Aktivní účast, činitel spásy.

 

12° : Velký bál v salónech ambasády.

Výměna kultur spojuje vyšší třídy různých národů a stojí mimo politické konflikty. Aristokratické chování.

 

13° : Vynálezce provádí v laboratoři úspěšný experiment.

Vynalézavost založená na dosud nepoznaných vztazích mezi známými objekty a procesy. Trpělivé hledání, které by společnost měla ocenit.

 

14° : Dělníci staví telegrafické sloupy.

Potřeba umožnit stále rostoucímu počtu jedinců výměnu idejí a informací.

 

15° : Děti si hrají kolem pěti kopečků z písku.

Lidský duch ovládaný pěti smysly a materiální objektivitou, též však rozvoj duševna prostřednictvím svobodné výměny idejí.

 

16° : Tvář mladé dívky okrášlená úsměvem.

Bezprostřední výraz niterných citů. Šíření štěstí. Nadšení ze života.

 

17° : Žena oplodněná božským duchem, který ji vede.

Plodivý čin svébytného Já v lůně osobnosti zcela otevřené sestoupení duchovních sil. “Psychologie vrcholků”. Transpersonální aktivita.

 

18° : Les. Stromy jsou zahaleny do podzimních barev.

Vnitřní bohatství vychází ven na závěr cyklu, na konci naplněného života. Transformace hmoty duchem.

 

19° : Papiušek opakuje co právě uslyšel.

Duševní aktivita podporovaná transformující inspirací, která dosud nemůže rozumět. Spiritismus.

 

20° : Žena těžce odhrnuje dva těžké závěsy, které zakrývají vstup na posvátnou cestu.

Zjevující čin intuice, která překračuje dualismus rozumu a vede k mystériu mystického života, jenž stojí mimo rozum.

 

21° : Voják odmítá uposlechnout příkaz, který považuje za nespravedlivý.

Konflikt vědomí. Svoboda individuální volby vůči společenské autoritě. Spor.

 

22° : Lovci pozorují let divokých kachen.

Socializace instinktů. Inteligence ve službě primitivních podnětů lidské přirozenosti.

 

23° : Králík se přeměňuje v ducha přírody.

Sublimace sexuální síly. Transmutace instinktů.

 

24° : Dav sestupuje s hory, kde vyslechl slova velkého Mistra.

Návrat k normálnímu životu po neobyčejném zážitku. Jak praktikovat velká učení?

 

25° : Rentgenové paprsky odhalují jinak neviditelný nádor.

Schopnost odhalit za povrchním, běžným vnímáním základní strukturu věcí a jevů.

 

26° : Kmen se usadil na neobdělané půdě.

Schopnost rychlé adaptace na nové existenční podmínky.

 

27° : Kolem se rozléhá vojenská hudba.

Agresívní glorifikace národní kultury. Pompézní forma moci kolektivu nad jedincem.

 

28° : Král víl přichází do svého panství.

Svébytné Já integruje psychické síly a dává jim spolehlivý střed. Moc velkých kulturních symbolů.

 

29° : Žena prosí vůdce kmene, aby odpustil jejím dětem.

Moc přímluvy, lásky a prosby. Soucit vyrovnává sílu karmy.

 

30° : Večer před svátkem Všech svatých. Skupiny dětí oblečené do legračních, doma ušitých kostýmů běhají se smíchem po ulicích a ruší poklid středostavovských občanů.

Potřeba čas od času uvolnit dětinské emoce zadržované společenským životem.

 

 

STŘELEC

 

1° : Setkání veteránů téměř zapomenuté války.

Je třeba oživovat vzpomínky na překonané krize během nichž se uplatnila silná vůle. Síla nacionalismu.

 

2° : Bouře vzdouvá pěnící vlny.

Duchovní motivy podněcují a mobilizují dlouho neuvědomovanou energii.

 

3° : Hra v šachy.

Ritualizace základních existenčních konfliktů. Symbolická transmutace bojových instinktů do úrovně abstraktního myšlení.

 

4° : Dítě vedené rodiči se učí chodit.

Přítomnost vyšších sil nabízená během přorozených krizí víry.

 

5° : Osamocená sova sedí na stromě.

Moudrost, která může vycházet z vnitřní kontenplace schopné pronikat do tajemství nevědomí.

 

6° : Kriket.

Rozvíjení kolektivního pocitu solidarity, spočívajícího především na existenci protivníka.

 

7° : Kupido střílí šípy lásky.

Romantická láska, která překračuje společenské normy, přeměňuje individuální vědomí a ego.

 

8° : Kovy se mění v útrobách země pod vlivem ohromného tepla.

Alchymie a transformace psychických prvků uvnitř bytosti. Schopnost velké vášně.

 

9° : Matka pomáhá svému dítěti krok za krokem vystupovat po schodech.

Nutnost postupného učení za existence rozvinutější osoby. Též však příliš velká závislost na společenské pomoci.

 

10° : Zlatovlasá herečka představuje v divadelní hře “bohyni náhody”.

Společenské ambice a finanční risk. Naivní víra ve štěstí.

 

11° : Na oltáři a na levé straně starobylého kostela hoří plamen v lampě tvaru lidského těla.

Návrat k původním instinktům organismu a k tomu, co nás učí.

 

12° : Prapor se mění v křídlo a potom v kohouta, který zpěvem vítá východ slunce.

Lidské vědomí potřebuje přenést abstraktní ideál do konkrétní reality každodenních zkušeností.

 

13° : Minulý život vdovy je odhalen.

Přetrvávání psychických fantomů. Evokace klamné minulosti na konci cyklu. Karmický skutek.

 


14° : Sfinga a Velká pyramida.

Stálá přítomnost tajné Tradice a nadlidských bytostí, které ji vyjevily a zacovávají její rozvojovou činnost. Nejvyšší duševno a jeho archetypy.

 

15° : Předvídavé chování amerického sviště 2. února.

Instinktivní reakce na sezónní změny. Je důležité žít ve spojení s univerzálními rytmy.

 

16° : Racci létají okolo parníku, který se blíží k přístavišti.

Nebezpečí úplné podřízenosti individuálního činu společenským podmínkám. Význam toho, být odkázán jenom na sebe.

 

17° : Působivá oslava Velikonoc za úsvitu na vrcholku kopce ( v Kalifornii).

Je důležité glorifikovat velké okamžiky duchovního života a vše periodicky opakovat, či se alespoň vidět pod novým úhlem pohledu.

 

18° : Děti chráněné před žhavým sluncem roztomilými klobouky si hrají na pláži.

Potřeba chránit ty ještě nejmenší před tím, co dosud nemohou bez újmy přijmout. Funkce tradiční rodiny.

 

19° : Hejno pelikánů odlétá z hnízdiště ohroženého ropným průmyslem.

Instinkt přežít. Nutnost zajistit si bezpečné podmínky.

 

20° : Zamrzlý rybník. Vesničané řežou bloky ledu, aby si je uschovali na léto.

Předvídavost nezbytná k tomu, abychom zůstali v dobré pohodě, i když se životní podmínky mění. Práce pro budoucnost.

 

21° : Dítě si hraje se psem na nošení brýlí.

Učení zpočátku znamená napodobování těch, kteří umějí. Občas znepokojující předjímání toho, čemu dosud nerozumíme.

 

22° : Čínská prádelna v americkém městě.

Potřeba přizpůsobit se cizímu sociálnímu prostředí, do kterého nás události zavedly. Psychologická tvárnost.

 

23° : Imigranti jsou zpovídáni na celnici.

Okamžik přechodu. Pro začátek života po celkové krizi je potřebná trpělivost ve víru v sebe samého.

 

24° : Symbolický modrý pták sedí na terase chaty.

Štěstí prosvěcuje život těch, kteří jsou ho hodni.

 

25° : Buclatý chlapec na svém dřevěném koníku.

Představivost předjímající realitu nejisté budoucnosti. Symbol nezralé sexuality.

 

26° : Vlajkonoš uprostřed bitvy.

Je důležité zůstat věrní principům, které jsme přijali, dokonce ve zmatku ideologického či vojenského konfliktu.

 

27° : Sochař při práci.

Talent nepostradatelný pro to, aby tomu, co bylo vymyšleno a procítěno byla dána konkrétní, užitečná a přesvědčivá forma.

 

28° : Starý, avšak stále používaný přístav na krásné řece.

Hodnota společenských výkonů podporovaných dlouhou tradicí a uskutečněných v harmonii s přírodou.

 

29° : Velmi dobře živený mladík stříhá trávník před elegantním domem svých rodičů.

Úsilí nutné pro zajištění ve všech ohledech respektované sociální existence.

 

30 ° : Papež žehná davu.

Upřímné a dojemné vyznání autority dává kolektivnímu ideálu osobní a konkrétní rozměr.

 


 

KOZOROH

 

1° : Udatný válečník požaduje na shromážděném kmeni vůdcovskou moc.

Zvláštní schopnost načerpat z každé příležitosti rozšíření své společenské činnosti. Silná vůle.

 

2° : Bombardovaná katedrála. Jedna ze tří růžic je zničena.

Částečné zničení duchovních hodnot vážnou krizí.

 

3° : Duše hledající nové vtělení.

Okouzlení vyvolané životem plným emocí a všemožných událostí.

 

4° : Vesničané se chystají na cestu kánoí.

Nutnost připravit se postupně k tomu, co jsme se rozhodli udělat. Pozor na detaily.

 

5° : Piroha s Indiány na bojové výpravě. Někteří veslují, jiní se chystají k válečnému tanci.

Uskutečnění každého důležitého podniku vyžaduje nejen praktické činy, ale i psychickou stimulaci.

 

6° : Alej velkých stromů tvoří klenbu vedoucí až na konec lesa. U vstupu do aleje leží deset polen.

Potřeba zvážit vše, co podnikáme a dobře to provést.

 

7° : Francie. Věštec v závoji předkládá božskou věštbu.

Mobilizace nejhlubších energií bytosti do transpersonálního činu.

 

8° : V prosluněném pokoji zpívají kanárci.

Štěstí prostého bytí, jež dává duchovním hodnotám místo, které jim společnost určila.

 

9° : Anděl hraje na harfu.

Bytí v harmonii s yrtmy vesmíru a zasvěcení se životu ve službě Bohu.

 

10° : Námořníci krmí na otevřeném moři ochočeného albatrosa.

Je třeba s důvěrou přijmout to, co máme důvod považovat za příležitost nabídnutou životem.

 

11° : Bažanti dovádějí v zámeckém lesíku.

Rozvoj aristokratických hodnot na biologické a kulturní úrovni.

 

12° : Konferenciér uvádí film o málo známých stránkách přírody.

Vědecký výzkum. Nutnost klást otázky a odvaha čelit odpovědím.

 

13° : Věrní se hluboce klaní před posvátným ohněm.

Schopnost pronikat nejhlubší tajemství hmoty. Magický čin. Vůle k transformaci.

 

14° : Antický basreliéf vytesaný do žuly.

Přání učinit naši osobnost a hodnoty naší kultury nesmrtelnými.

 

15° : Dětská nemocnice. Všude jsou k dispozici hračky.

Snaha vtisknout duchu nové generace tradiční obrazy. Pozornost, jež má být věnována těm, za které jsme zodpovědni.

 

16° : Školní dvůr na kterém si hrají chlapci a děvčata v cvičebních úborech.

Pro rozvoj zdravé a psychologických tlaků zbavené osobnosti je třeba normální fyzická aktivita.

 

17° : Starší žena na nudistické pláži.

Povinnost osvobodit se z omezení tradice, ať nás již utiskuje jakoukoliv formou.

 

18° : Britská vlajka vlaje na válečné lodi.

Bezohledná glorifikace kolektivní moci. Hluboký smysl pro zvláštní určení skupiny, ke které patříme.

 

19° : Pětiletá dívenka nakupuje pro svoji matku.

Předčasná dospělost. Přání sloužit ve vhodný okamžik lidstvu.

 


20° : Neviditelný chór se rozléhá kostelem.

Integrace osobního úsilí do společného činu zasvěceného duchovnímu cíli.

 

21° : Štafetový běh.

Rytmická změna úsilí motivovaného společnou ambicí. Účinná spolupráce na hmotném cíli.

 

22° : Generál s noblesou přijímá porážku.

Překročení vnitřního fyzického stavu pomocí představivosti. Přijetí risku. Sportovní duch.

 

23° : Voják dvakrát vyznamenaný za odvahu.

Odměna, kterou život dává těm, kteří se nebojí žít plně. Chvála odvahy.

 

24° : Mladá žena vstupuje do kláštera.

Úplné odevzdání se cestě, která nás izoluje od normálního života. Síla náboženské víry, též však psychologický únik.

 

25° : Obchůdek s orientálními koberci.

Duchovní pohodlí spočívající na oddanosti starým tradicím. Záliba v luxusu.

 

26° : Zdá se, že mezi duhově zbarvenými odlesky vysokého vodopádu tančí víly.

Básnická představivost, též však schopnost vnímat skrytý základ přírodních dějů.

 

27° : Poutníci namáhavě stoupají po schodech vedoucích k horskému klášteru.

Individuální úsilí potřebné k dosažení velkých výkonů náboženského života či okultních jevů.

 

28° : Voliéra plná ptactva různých druhů.

Četnost duchovních učení a zmatek, který z ní může vyplynout. Náboženský eklektismus.

 

29° : Hadačka zkoumá čajový šálek.

Schopnost odhalovat “odpisy”událostí, které se chystají. Jasnovidectví. Zisk, který může být dosažen z důvěřivosti bázlivých lidí.

 

30° : Výbor představitelů na tajné schůzi.

Integrace různých perspektiv do kolektivního rozhodnutí, které se dotýkají celého společenství.

 

 

VODNÁŘ

 

1° : Katolický klášter v Kalifornii se stěnami z vypálených cihel se dokonale začleňuje do hnědých kopců.

Potřeba předat nový duchovní podnět těm, kteří jej přijmou a potřebují.

 

2° : Neočekávaná bouře. Blesky v oblacích.

Náhlá konfrontace s vyššími silami. Potřeba fyzicky se chrániti a připravit na setkání s karmou.

 

3° : Námořník dezertuje z válečné lodi.

Jedinec, který se odmítá identifikovat s kolektivním určením společenství. Osobní nezávislost získaná za vysokou cenu.

 

4° : Jogín podává důkaz o neobvyklých schopnostech.

Vyjímečné efekty intenzivního soustředění, podporovaného energiemi, které jsou obvykle skryté uvnitř lidské bytosti.

 

5° : Správní rada vyjadřuje podporu novému řediteli.

Schopnost otevřít novou cestu společnému činu a opírat se přitom o své předchůdce.

 

6° : Maskovaný kněží provádí magický rituál.

Transpersonální aktivity, jejichž činitel je mluvčím nevědomé jednoty svého společenství. Síla vtělená Božstvím.

 

7° : Z vajíčka se rodí novorozeně.

S příchodem nového cyklu se živelně rodí nový typ lidské bytosti. Tvůrčí originalita.

 

8° : Modelky oblečené do poslední módy.

Společenský příklad slouží k inspirování davu. Demonstrace umělecké naivity.

 

9° : Prapor se přeměňuje v orla.

Archetyp se spojuje s jedincem schopným pozdvihnout se nad běžnou mentalitu. Individualizace duchovní síly.

 

10° : Populární idol si uvědomuje svoji skutečnou méněcennost a podřadnost.

Zjevem působivý jedinec potřebuje čestně se vyrovnat sám se sebou.

 

11° : Jedinec dostává v tichosti a osamocení transformující inspiraci.

Proces citového a intelektuálního prozkoumávání, které může, je-li skutečně upřímné, vést k osvícení.

 

12° : Symbolické stupně vývoje. Na každém je vyšší forma vědomí.

Přirozevný vývoj druhů a duchovních stavů. Hierarchie celků od atomů po galaxie.

 

13° : Barometr.

Schopnost předpovídat budoucnost podle přírodních zákonů. Objektivní pohled na realitu.

 

14° : Vlak vjíždí do tunelu.

Důležitost vědecké metody, která umožňuje nezávislost na čase a prostoru. Intelektuální proniknutí.

 

15° : Dvě nerozlučná mláďata vrkají v hnízdě na plotě zahrady.

Inteligence spojená sama se sebou. Zážitek dokonalé harmonie.

 

16° : Vážený obchodník ve své kanceláři.

Neobyčejná přesnost potřebná při organizaci velkých podniků kombinovaná s intuitivním smyslem pro rytmus událostí.

 

17° : Hlídací pes ochraňuje svého pána při práci.

Potřeba ochrany před nepřáteli, když se pozornost soustřeďuje na dílo. Zabezpečení na společenské úrovni.

 

18° : Soukromý život jistého muže je náhle odhalen.

Objev tajných pohnutek, které jedinec úspěšně skrýval. Psychologická prozíravost nezbytná pro úspěch.

 

19° : Lesní požár je nakonec uhašen.

Plná mobilizace sil v době krize. Kontrola lidských i vesmírných destruktivních sil.

 

20° : Bílá holubice přináší zprávu.

Předání duchovních hodnot. Základní rozdíly, které se týkají jejich původu.

 

21° : Žena opušťená milencem s odvahou znovu buduje svůj život.

Integrita charakteru získaná během citových krizí. Víra v sebe v době osamocení. Vítězství nad zatrpklostí.

 

22° : Měkký koberec umožňuje, aby si děti mohly ve svém pokoji pohodlněji hrát.

Starostlivý zájem, který dospělí věnují zdravému vývoji svých následovníků a pokračovatelů.

 

23° : Statný medvěd sedí a třese všemi tlapami.

Tělesná síla ovládaná pevnou vůlí, která je k tomu určena. Pěstované tělo.

 

24° : Mudrc učí zásadám, zjeveným mu dlouhou zkušeností.

Předání hlubokého uvědomění, které vychází z osobních krizí, jež vedou k důstojnosti.

 

25° : Vylíhnutý motýl. Pravé křídlo je utvořené lépe než levé.

Racionalita kultivovaná tak trochu na úkor citového života. Intelektuální maskulinita.

 

26° : Mechanik v garáži pracuje s vodoměrem.

Technické znalosti nezbytné pro úspěch v naší přetechnizované společnosti. Nutnost zůstat v dobré formě.

 

27° : Starobylá hliněná nádoba plná fialek.

Společností kultivovaná citlivost a estetické cítění. Upřímná pokora jedince, který nemá potřebu glorifikovat se.

 

28° : Na zimu ořezaný velký strom.

Inteligence jako schopnost adaptace na rytmus přírodních událostí. Předvídavost a jasnovidectví.

 

29° : Motýl se vyprošťuje z kukly.

Symbol přeměny a zasvěcení do duchovního života. Radikální změna pocitu identity jedince.

 

30° : Okultní bratrství.

Překonání “eparatismu”individuality do harmonického stavu, kde nezbytné společné činy slaďují všechny rozdíly.

 

 

RYBY

 

1° : Trh, na němž je vystavena řada výrobků.

Sociální proces v počátečním stádiu: výměna hodnot a snah. Obchod.

 

2° : Veverka se skrývá před lovci.

Schopnost přežít v džungli či ve městech ovládaných duchem brutality a konkurence.

 

3° : Části zkamenělých stromů v americké poušti.

Ustrnutí starobylých učení, která dříve měla smysl. Nezničitelnost stop Tradice.

 

4° : Automobily jezdí sem a tam po dálnici mezi dvěma hojně navštěvovanými plážemi.

Nestálost a složitost sociálních změn. Důležitost rozšiřovat pole naší činnosti.

 

5° : Dobročinný trh organizovaný pastory.

Soucit s potřebnými bude účinnější, dáme-li mu náboženský charakter.

 

6° : Slavnost důstojníků ve slavnostních uniformách.

Veřejné uznání oddanosti společenství. Společný duch, který podporuje jednotlivce.

 

7° : Sluneční paprsek proniká mlhou a osvětluje bílý kříž na skaliskách.

Konečné posvěcení Božím duchem, kterého může dosáhnout jedinec, jenž v osamocení splnil úkol.

 

8° : Mladá dívka hraje na trubku.

Kladný a dynamický aspekt ženskosti mobilizuje mužskou energii. Příprava na aktivní život.

 

9° : Žokej při dostihu pohání bičem koně.

Stimulace biologické a psychologické energie do sociální soutěživosti. Ritualizace ambicí.

 

10° : Letec prolétá velkou rychlostí skrze mraky.

Ovládnutí přírodních sil, které umožňuje stále více rozvíjet vztahy mezi různými oblastmi.

 

11° : “Hledající”postupují po Cestě vedoucí k Zasvěcení.

Určení nezvratně nutné pro ty, kteří se snaží dovršit úplnou duchovní transformaci.

 

12° : Iniciační zkoušky, kterými žáci musí projít.

Než jedinec získá plnou a odpovědnou pozici, musí prokázat svoji odvahu a cenu.

 

13° : Starobylý meč v muzejní vitríně.

Respekt náležející předmětům, které lidské vůli umožňují zvítězit nad překážkami.

 

14° : Dáma velkého světa zahalená do liščí kožešiny.

Instinktivní prostota nás chrání před nepřízní. Instinkt přežití.

 

15° : Vojenské manévry. Všude vybuchuje pravá munice.

Než se pustíme do důležitého podniku, potřebujeme se precizně připravit.Zkouška odvahy.

 

16° : Umělec v tichu ateliéru dostává tvůrčí inspiraci.

Různé fáze tvorby. Usebrání ve vnitřním tichu, tvůrčí meditace.

 

17° : Laická oslava Velikonoc.

Konkretizace velkých projevů Ducha. Materializace duchovního do úrovně všedního života. Obnova bez hluboké přeměny.

 

18° : Pod obrovským stanem dav lidí pozoruje uchvacující divadlo.

Sociální nutnost dát zážitkům, které jsou určeny zvláště připraveným jedincům, dramatický a lidový charakter.

 

19° : Duchovní mistr učí žáky.

Předání skutečné moudrosti a moci těm, kteří prokázali schopnost je smysluplně využít.

 

20° : Stůl přichystaný k večeři.

Slib duchovní potravy pro ty, kteří během celého cyklu dobře pracovali. Víra v budoucnost.

 

21° : Dívenka za dohledu čínské kojné hladí bílého beránka.

Dosud naivní projev instinktu obnovy vlastního já. Minulost ve službě utváření nového stavu vědomí.

 

22° : Mojžíš sestupuje s hory Sinaj s tabulkami Zákona.

Potřeba přesnými slovy formulovat duchovní zážitek prožitý na nejvyšších bodech našeho nitra. Schopnost předat to, co je posvátné.

 

23° : Spiritistické médium materializuje představy.

Nevědomé přenesení duchovních hodnot omezených na úroveň astrálního světa. Vášeň pro podívanou a výjevy tělesného řádu.

 

24° : Přelidněný ostrůvek uprostřed oceánu.

Extrémní nahromadění mezilidských vztahů. Zvláštní skupina, která možná hlásá nový způsob existence.

 

25° : Náboženská reforma se blíží k cíli.

Potřeba očisty. Probuzení duchovních energií, které vítězí nad materialismem a egocentrickými sklony.

 

26° : Novoluní, v němž každý vidí příležitost začít osobní projekt.

Nové energie, které lze použít, mohou sloužit k různým cílům. Vše záleží na tom, kdo je využívá.

 

27° : Úplněk v době vinobraní.

Dovršení kolektivního díla, které spojuje lidské společenství. Individualita překonaná zkušeností “my“.

 

28° : Udržovaná zahrada za svitu úplňku.

Uspokojení přirozených potřeb. Zhodnocení lidského potenciálu trpělivou a vytrvalou prací.

 

29° : Sluneční paprsek prochází hranolem a vytváří barevný efekt.

Ve veškeré jednotě se skrývá různorodost. Povinnost respektovat rozdílné názory.

 

30° : Mladý muž vychovávaný pod vlivem příkladné osobnosti se začíná podobat svému vzoru.

Síla obrazu, o které dlouho přemítáme a který slouží jako model či idol. Moc archetypů.

 

 

 

Sabiánské symboly pro 360° zvěrokruhu pocházeji z knihy

Dane Rudhyar Astrology of Personality,

Aurora Press Inc. ISBN: 0-943359-25-6

PO Box 573,Santa Fe, NM 87504 USA

a jsou v zde umístěny díky svolení paní Barbary Sommerfieldové